Personvernerklæring for Frantz AS

Privacy Policy for Frantz AS

Innledning 

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan vi håndterer dine personopplysninger. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom personvernerklæringen.

Kontaktinformasjon

Frantz AS er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine, det vil si at vi har ansvar for at innsamling, lagring, sammenstilling og annen bruk av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende lover og regler. Vår kontaktinformasjon er:

Navn: Frantz AS
Gateadresse: Moloveien 8
Sted: 8003 Bodø, Norge
Organisasjonsnummer: 962 223 729
E-post: post@frantz.no
Telefonnummer: 75 50 49 00

Hva slags informasjon er det vi samler inn?

Dersom du sender oss en henvendelse via et skjema, bestiller en tjeneste eller et produkt, benytter vår chat-funksjon, besøker vår hjemmeside eller besøker en av våre kunders annonser, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi be om følgende personopplysninger:

 • Navn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Hvilken virksomhet du jobber for
 • Stilling eller ansvarsområde
 • Hvilken bransje du er interessert i og/eller jobber for
 • Andre opplysninger som utdypende spørsmål eller svar på skjemaer
 • Tekniske opplysninger: hvilken nettadresse du benytter for å få tilgang til våre nettsider, din IP-adresse og brukeradferd, type nettleser, språk og informasjon om identifisering og operativsystem

§6f som alternativ til valg samtykke via nettside. Samtykke kan trekkes

Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke jfr. §6f i personopplysningsloven. Hvis du har inngått et kundeforhold med oss tidligere, eller du er en ny kunde, vil dette være en legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven slik loven har vært i Norge i mange år. Du kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg. Merk at sletting av informasjonen hos oss kan påvirke leveransen av informasjon innenfor rammen for kunderelasjonen, samt påvirke pågående dialoger.

Informasjon fra andre kilder

Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan vi også supplere dine registrerte opplysninger med bransje og ytterligere kontaktinformasjon. Hvis du er kunde hos oss kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss via f.eks. telefon. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli lagret.

Formålet med og behandling av personopplysningene

Informasjonen du gir fra deg brukes til følgende formål:

 • Kommunisere målrettede annonser på digitale flater, basert på målgruppens nettadferd
 • Gi deg en mer personlig opplevelse og levere produkter, tjenester og innhold som interesserer deg
 • Gi deg påminnelse om at søknadsfrist nærmer seg og/eller at vår oppdragsgiver/kunde kan ta kontakt med deg for å gi deg mer informasjon om stillingen
 • Svare på henvendelser, kundebehandling og informasjon om våre produkter
 • Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post eller telefonkontakt
 • For å få statistikk, analyse og opplysninger om brukeradferd for å forbedre brukeropplevelsen og gi kunder informasjon om relevans og effekt av annonseringen

Behandlingsgrunnlaget er samtykke. Du kan når som helst endre eller trekke tilbake dine samtykker til behandling av personopplysninger, som er samlet inn via informasjonskapsler, ved å klikke på “Administrer cookies” nederst på våre hjemmesider.

Hvem deler vi informasjonen med?

Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Hvis vi har registrert dine opplysninger i forbindelse med en ekstern part, kan vi overføre samme kategorier av personopplysninger som nevnt over til den som eier stillingen du har vist interesse for. 

Dine rettigheter

Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din.

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Vi behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen.

Har du en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine i 2 år fra den siste kontakten, deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg. En aktiv dialog defineres som at du har hatt interaksjon med Frantz eller representanter for oss de siste 2 årene via telefon, ved å besvare e-post, lastet ned materiale på nettsiden eller registrert deg via et skjema.

I det tilfellet du er ansatt i en virksomhet som er kunde hos oss, behandler vi dine opplysninger innenfor rammen for kundebehandling. For aktive kunderelasjoner behandler vi dine opplysninger inntil (1) du avslutter din stilling i virksomheten, eller at (2) virksomheten ikke lenger har en aktiv kunderelasjon med oss. Avslutter du din ansettelse i virksomheten, er du selv ansvarlig for å gi oss beskjed slik at vi kan slette dine opplysninger.

Introduction

This privacy policy contains information on how we handle your personal information. We encourage you to carefully read through the privacy policy.

Contact Information

Frantz AS is the data controller for your personal information, meaning we are responsible for ensuring that the collection, storage, compilation, and other use of personal data comply with applicable laws and regulations. Our contact information is as follows:

Name: Frantz AS Street Address: Moloveien 8 City: 8003 Bodø, Norway Organization Number: 962 223 729 Email: post@frantz.no Phone Number: 75 50 49 00

What kind of information do we collect?

If you contact us through a form, order a service or a product, use our chat function, visit our website, or visit one of our clients’ advertisements, you may be asked to provide information. Depending on the situation, we may ask for the following personal information:

 • Name
 • Email address
 • Phone number
 • The company you work for
 • Position or area of responsibility
 • The industry you are interested in and/or work for
 • Other information such as detailed questions or responses on forms
 • Technical information: the web address you use to access our websites, your IP address and user behavior, type of browser, language, and information about identification and operating system

§6f as an alternative to choosing consent via the website. Consent can be withdrawn.

We base our actions on legitimate consent according to §6f of the Personal Data Act. If you have previously established a customer relationship with us, or if you are a new customer, this will be a legitimate reason to send you information. This is equated with consent under the Marketing Act, as the law has been in Norway for many years. You can withdraw this consent for us to process your personal information at any time. If you withdraw your consent, we will delete the information we have about you. Please note that deleting information from us may affect the delivery of information within the scope of the customer relationship, as well as ongoing dialogues.

Information from other sources

When you consent to us processing your personal information, you also approve that we may record other information about you that you have previously provided to us. Based on publicly available information, we may also supplement your registered information with industry and additional contact information. If you are a customer with us, we may also add additional contact information to your details that you have registered with us via, for example, telephone. Information necessary for the services you use will also be stored.

The purpose and processing of personal data

The information you provide is used for the following purposes:

 • Communicating targeted advertisements on digital platforms based on the target audience’s online behavior
 • Providing you with a more personalized experience and delivering products, services, and content that interest you
 • Sending reminders about approaching application deadlines and/or our client/customer may contact you to provide more information about the position
 • Responding to inquiries, customer service, and providing information about our products
 • Sales and marketing activities through direct email or telephone contact
 • Gathering statistics, analysis, and information on user behavior to improve user experience and provide customers with information on the relevance and effectiveness of advertising

The legal basis for processing is consent. You can change or withdraw your consents for the processing of personal information, which is collected via cookies, at any time by clicking on “Manage cookies” at the bottom of our websites.

Who do we share information with?

We do not sell your personal information to third parties. If we have registered your information in connection with an external party, we may transfer the same categories of personal information mentioned above to the entity that owns the position you have shown interest in.

Your Rights

You have the right to obtain information about the information we have about you. You can also demand that we correct inaccurate information or delete your information.

How long do we store your personal information?

We process personal information only for as long as it is necessary to fulfill the purpose of their collection, after which we delete the information.

If you have an active dialogue with us, we keep your information for 2 years from the last contact, after which we remove the information we have about you. An active dialogue is defined as having had interaction with Frantz or our representatives in the last 2 years via telephone, by responding to emails, downloading material from the website, or registering via a form.

In the event that you are employed by a company that is a customer of ours, we process your information within the framework of customer relations. For active customer relationships, we process your information until (1) you terminate your position in the company, or (2) the company no longer has an active customer relationship with us. If you terminate your employment in the company, you are responsible for notifying us so that we can delete your information.

Innledning

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan vi håndterer dine personopplysninger. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom personvernerklæringen.

Kontaktinformasjon

Frantz AS er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine, det vil si at vi har ansvar for at innsamling, lagring, sammenstilling og annen bruk av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende lover og regler. Vår kontaktinformasjon er:

Navn: Frantz AS
Gateadresse: Moloveien 8
Sted: 8003 Bodø, Norge
Organisasjonsnummer: 962 223 729
E-post: post@frantz.no
Telefonnummer: 75 50 49 00

Hva slags informasjon er det vi samler inn?

Dersom du sender oss en henvendelse via et skjema, bestiller en tjeneste eller et produkt, benytter vår chat-funksjon, besøker vår hjemmeside eller besøker en av våre kunders annonser, kan du bli bedt om å gi fra deg informasjon. Avhengig av situasjonen kan vi be om følgende personopplysninger:

 • Navn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Hvilken virksomhet du jobber for
 • Stilling eller ansvarsområde
 • Hvilken bransje du er interessert i og/eller jobber for
 • Andre opplysninger som utdypende spørsmål eller svar på skjemaer
 • Tekniske opplysninger: hvilken nettadresse du benytter for å få tilgang til våre nettsider, din IP-adresse og brukeradferd, type nettleser, språk og informasjon om identifisering og operativsystem

§6f som alternativ til valg samtykke via nettside. Samtykke kan trekkes

Vi tar utgangspunkt i legitimt samtykke jfr. §6f i personopplysningsloven. Hvis du har inngått et kundeforhold med oss tidligere, eller du er en ny kunde, vil dette være en legitim grunn til å sende deg informasjon. Dette sidestilles med et samtykke i henhold til markedsføringsloven slik loven har vært i Norge i mange år. Du kan når som helst trekke dette samtykket om at vi skal behandle dine personopplysninger. Trekker du tilbake samtykket, vil vi ta bort de opplysningene vi har om deg. Merk at sletting av informasjonen hos oss kan påvirke leveransen av informasjon innenfor rammen for kunderelasjonen, samt påvirke pågående dialoger.

Informasjon fra andre kilder

Når du samtykker til at vi behandler dine personopplysninger godkjenner du også at vi kan registrere andre opplysninger om deg som du har gitt oss ved en tidligere anledning. Basert på offentlig tilgjengelig informasjon kan vi også supplere dine registrerte opplysninger med bransje og ytterligere kontaktinformasjon. Hvis du er kunde hos oss kan vi også tilføye ytterligere kontaktinformasjon til dine opplysninger, som du har registrert hos oss via f.eks. telefon. Opplysninger som er nødvendige for de tjenester du skal bruke vil også bli lagret.

Formålet med og behandling av personopplysningene

Informasjonen du gir fra deg brukes til følgende formål:

 • Kommunisere målrettede annonser på digitale flater, basert på målgruppens nettadferd
 • Gi deg en mer personlig opplevelse og levere produkter, tjenester og innhold som interesserer deg
 • Gi deg påminnelse om at søknadsfrist nærmer seg og/eller at vår oppdragsgiver/kunde kan ta kontakt med deg for å gi deg mer informasjon om stillingen
 • Svare på henvendelser, kundebehandling og informasjon om våre produkter
 • Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post eller telefonkontakt
 • For å få statistikk, analyse og opplysninger om brukeradferd for å forbedre brukeropplevelsen og gi kunder informasjon om relevans og effekt av annonseringen

Behandlingsgrunnlaget er samtykke. Du kan når som helst endre eller trekke tilbake dine samtykker til behandling av personopplysninger, som er samlet inn via informasjonskapsler, ved å klikke på “Administrer cookies” nederst på våre hjemmesider.

Hvem deler vi informasjonen med?

Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjepart. Hvis vi har registrert dine opplysninger i forbindelse med en ekstern part, kan vi overføre samme kategorier av personopplysninger som nevnt over til den som eier stillingen du har vist interesse for. 

Dine rettigheter

Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg. Du kan også kreve at vi retter opp feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din.

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Vi behandler personopplysningene bare så lenge det tar å oppfylle hensikten med deres innsamling, deretter sletter vi informasjonen.

Har du en aktiv dialog med oss tar vi vare på opplysningene dine i 2 år fra den siste kontakten, deretter fjerner vi opplysningene vi har om deg. En aktiv dialog defineres som at du har hatt interaksjon med Frantz eller representanter for oss de siste 2 årene via telefon, ved å besvare e-post, lastet ned materiale på nettsiden eller registrert deg via et skjema.

I det tilfellet du er ansatt i en virksomhet som er kunde hos oss, behandler vi dine opplysninger innenfor rammen for kundebehandling. For aktive kunderelasjoner behandler vi dine opplysninger inntil (1) du avslutter din stilling i virksomheten, eller at (2) virksomheten ikke lenger har en aktiv kunderelasjon med oss. Avslutter du din ansettelse i virksomheten, er du selv ansvarlig for å gi oss beskjed slik at vi kan slette dine opplysninger.