Tre faste stillinger og ett vikariat ledig i industriseksjonene

Vil du være med å redusere industriens fotavtrykk på miljøet?

Om stillingen

Du har nå mulighet til å søke deg til et av Norges mest allsidige fagmiljøer innen forurensningssaker. Som saksbehandler i industriseksjonene vil du være med å behandle søknader om forurensende virksomhet fra noen av Norges største industribedrifter. Du vil få mulighet til å bidra til at miljøpåvirkningen fra industrien i Norge reduseres så langt som mulig. Du vil få varierte oppgaver, en bred oppgaveportefølje, faglige utfordringer og selvstendig ansvar.

Vi søker deg som liker å kommunisere med folk, er nysgjerrig på hva som foregår i norsk industri og som synes det er meningsfylt å arbeide for et rikt og renere miljø! Du må også være glad i pennen (tastaturet) – for med prat alene får vi ikke til tydelig og forståelig regulering. Vår ambisjon er å skrive tillatelser som skal være enkle å forstå, er ambisiøse på miljøets vegne, men også mulige å etterkomme.

Miljødirektoratet har to seksjoner i hav- og industriavdelingen som har som hovedoppgave å vurdere søknader som medfører utslipp fra landbasert industri. Når vi vurderer søknader om å få drive en forurensende virksomhet så er vår viktigste oppgave å vurdere konsekvensene for miljøet, men vi skal også legge vekt på andre ulemper og fordeler som følger av virksomheten. Vi har som utgangspunkt for våre vurderinger at de til enhver tid beste teknikker som industrien/markedet rår over benyttes. Når vi gir en tillatelse, står dialog med industrien sentralt i arbeidet med utforming av hensiktsmessige, men samtidig strenge vilkår.  

Vi søker fire medarbeidere (to faste og ett vikariat med antatt varighet til september 2022 til industriseksjon 1 og én fast til industriseksjon 2).

Arbeidet i industriseksjon 1 er rettet mot metallurgisk industri og behandlingsanlegg for farlig avfall. I tillegg har seksjonen ansvar for regelverksutvikling og veiledning på forurensingsområdet for industri som er delegert til statsforvalteren. Vi behandler også klager på statsforvalterens vedtak innenfor disse bransjene.

Arbeidet i industriseksjon 2 er rettet mot bransjer som petrokjemisk/kjemisk industri, gruveindustri, mineralsk industri, treforedling, farmasøytisk industri, støperier, tekstilindustri, forsvarets skytefelt m.m.

Hovedoppgaven vår er å regulere virksomhetene slik at fotavtrykket på miljøet begrenses så langt det er mulig. En suksessfaktor i dette arbeidet er medarbeidere som i kontakten med virksomhetene blir kjent med utfordringer og muligheter hos den enkelte,  samtidig som oppgaven forurensningsmyndigheten har formidles til virksomheten.

Vår regulering av industrien påvirkes i stor grad av EUs industriutslippsdirektiv, og en viktig oppgave for seksjonene er å følge EU i dette arbeidet. For å kunne vurdere utviklingen følger vi også opp rapportering fra industrien og videre rapportering til nasjonale og internasjonale fora (EU).

Det er i dialog og med gjensidig forståelse for den rollen vi har som forurensningsmyndighet, vi finner de beste løsningene for miljøet.

Seksjonene har til sammen  30 engasjerte og dyktige medarbeidere og har arbeidssted på Helsfyr i Oslo.

Stillingens hovedansvarsområder

 • behandle søknader etter forurensningsloven
 • følge opp at bedriftene overholder krav som stilles
 • dialog med bedriftene, bransjer og andre interessenter
 • utforme tillatelser
 • bidra inn i seksjonens øvrige oppgaver

Kompetansekrav

Kvalifikasjoner

 • du har relevant utdanning på masternivå innen et naturvitenskaplig felt
 • du er god til å kommunisere skriftlig og muntlig på norsk  
 • du har god rolleforståelse
 • det er ønskelig med erfaring fra relevante fagområder/industri
 • det er ønskelig med forvaltningskompetanse og/eller erfaring fra myndighetsutøvelse
 • det er ønskelig med kunnskap om forurensningslovens system for tillatelser

Egenskaper

 • du er god til å vurdere helhet, se sammenhenger og vurdere ulike hensyn opp mot hverandre
 • du samarbeider godt med andre, men har også evnen til å arbeide selvstendig
 • du har tydelig og profesjonell dialog med så vel eksterne som internt i direktoratet
 • du leverer med rett kvalitet til rett tid
 • du er strukturert, tar initiativ og har høy gjennomføringsevne
 • du er fleksibel og kan reise for å besøke bedriftene vi regulerer
 • du er en uredd person som ikke står tilbake for krevende utfordringer

Vi tilbyr

 • fast stilling/vikariat med lønn som overingeniør fra kr. 483 700  (ltr. 53 ) til kr. 594 300 (ltr. 65), senioringeniør fra kr. 524 900 (ltr. 58) til kr. 650 300 (ltr. 70) eller som sjefingeniør fra kr. 594 300 (ltr. 65) til kr. 801 300 (ltr. 79) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes høyere.
 • utfordrende arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter – inkludert trening i arbeidstiden
 • fleksible arbeidstidsordninger og gode pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse

Spørsmål om stillingen og hvordan du søker

Kontaktpersoner for stillingene er Ragnhild Orvik (HI1),  970 91 035 eller ragnhild.orvik@miljodir.no, og Harald Sørby (HI2) , 928 52 504 eller harald.sorby@miljodir.no.

Du sender søknad med relevante vitnemål og attester elektronisk gjennom Jobbnorge.no. 

Vi ønsker at dine vitnemål lastes opp gjennom Vitnemålsportalen.

Merk søknaden 37-2021 HI12

Søknadsfrist: 13. august 2021

Vi utarbeider offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jf. offentlighetsloven §25. Dersom vi ikke etterkommer en anmodning om å unntas offentlighet, vil du få beskjed og anledning til å trekke søknaden din.

Her er lenke til vår personvernerklæring.

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne, hull i CV og personer med innvandrerbakgrunn.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si bli positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene i Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Om oss

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.

Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har om lag 730 faste ansatte ved kontorene våre i Trondheim og Oslo, og i Statens naturoppsyn (SNO), som er lokalisert 58 steder i landet. 

Søknadsfrist

13. august 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Oslo

Omfang

Heltid (4 stillinger)

Varighet

Fast

Arbeidssted

Fyrstikktorget på Helsfyr

Saksbehandler – Miljødirektoratet – Jobbnorge – ID 208145