HALDEN KOMMUNE

Til å lede denne spennende utviklingen søker vi en kandidat med gode lederegenskaper;

KOMMUNALDIREKTØR HELSE OG MESTRING

KOMMUNALDIREKTØR HELSE OG MESTRING

Sektoren har 1300 ansatte og et budsjett på 1mrd i 2024.  Vi har potensial for utvikling av en mer offensiv måte å møte fremtiden på, ledelsesmessig og mer innovative tjenester til brukerne.

Vi søker en erfaren leder med innsikt i sektoren, og du må kunne vise til gode resultater.

Vi forventer tillitsbasert ledelse og solid økonomisk forståelse.

Fremtidsperspektiv

Samfunnet er i stadig endring. Nyvinninger innen behandling, tjenester og teknologi gir rom for nye løsninger. Kommunens rolle er også i endring, og det skapes nye og andre måter å samarbeide på.

Halden kommune leverer i dag gode helse- og mestringstjenester til innbyggerne. Samtidig vil endringene vi ser komme gjøre at kommunen må tenke annerledes rundt hvordan tjenestene utvikles i fremtiden. Dagens løsninger er ikke bærekraftig i et fremtidsperspektiv.

For å sikre gode tjenester også i fremtiden, må flere gå sammen og utvikle nye løsninger. Samhandling med kommunens innbyggere, frivillige lag og foreninger har særlig oppmerksomhet for å skape en meningsfylt hverdag for alle. Med utgangspunkt i et positivt menneskesyn, som vektlegger at alle har ressurser de kan bidra med til fellesskapet beste, vil kommunen legge til rette for samskaping, involvering og deltakelse. Utforming av tjenester skal skje i samarbeid med bruker og pårørende. Den enkelte skal sikres et verdig og meningsfylt liv, og motta tjenester ut fra sine behov og i tråd med de krav som gis i form av lover og forskrifter.

Sentrale oppgaver er:

 • Lede helse- og mestringssektoren på 1300 ansatte med økonomisk, kvalitativt og strategisk blikk.
 • Sikre gjennomføring av fremtidsrettede endringsprosesser og sørge for kvalitet og optimal økonomisk ressursutnyttelse.
 • Være pådriver for innovativ tjenesteutvikling i sektoren, hvor teknologi og nye arbeidsmåter er sentralt, og i nært samspill med våre omgivelser.

Kommunaldirektøren er en del av kommunens toppledergruppe og rapporterer til kommunedirektør. Som del av toppledelsen forventer vi at du tar helhetsperspektivet.

Ønskede kvalifikasjoner;

 • Solid ledererfaring fra større offentlige eller private organisasjoner
 • God forståelse for de utfordringer samfunnet står foran innen Helse- og mestring
 • Erfaring og dokumenterte resultater fra innovativ tjenesteutvikling
 • Solid kunnskap om offentlig forvaltning og grensesnittet administrasjon og politikk, og erfaring fra partssamarbeid som grunnleggende for utvikling av organisasjon og tjenester
 • God forståelse for teknologi, digitalisering og fremtidsrettede tjenester i kommuner og samfunn
 • Relevant utdanning på masternivå fra universitet eller høyskole

Personlige egenskaper:

 • Dokumenterte sterke kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Mål og resultatorientert, med evne til å engasjere og mobilisere mennesker rundt deg
 • Handlekraft, stor arbeidskapasitet og sterk gjennomføringsevne
 • Visjonær i tenkning og jordnær i gjennomføring
 • Solid relasjonskompetanse med evne til samhandling på tvers i en stor og kompleks organisasjon
 • Tydelig og trygg i møte med omgivelsene internt og eksternt

Vi tilbyr:

Vi tilbyr en av de mest spennende stillinger innen helse og mestring i regionen. Du vil arbeide med strategiske viktige oppgaver og prosesser – med stor samfunnsmessig betydning, oppmerksomhet og innflytelse både administrativt og politisk.

Vi tilbyr også gode forsikrings- og pensjonsordninger, lønn etter avtale.

Hvis du ønsker mer informasjon, ta gjerne kontakt med vår rådgiver Rune Frøyslie i Cruit. tel 402 82 150, eller kommunedirektør Roar Vevelstad på telefon 957 98772. Vår rådgiver tar også imot henvendelser som ønskes holdt konfidensielt for oppdragsgiver i en innledende fase.

Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn.

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale.

Det gjøres oppmerksom på at kandidater av særskilte hensyn kan søke om å bli unntatt offentlighet i søknadsprosessen. Ingen kandidater offentliggjøres uten at vedkommende opplyses om dette på forhånd.

SØKNADSFRIST 30. januar 2024

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Lurer du på om dette kan være noe for deg?

Kontakt oss: Rådgiver Cruit, Rune Frøyslie, tlf 402 82 150 eller kommunedirektør Roar Vevelstad på telefon 957 98 772

Du kan også melde din interesse ved å dele din e-postadresse, så knytter vi kontakt:

RUNE FRØYSLIE
Rådgiver, CRUIT
mob. +47 402 82 150
rune.froyslie@de4.no

ROAR VEVELSTAD,
Kommunedirektør
mob. +47 957 98 772

Om Halden kommune

Halden er Norges vakreste by, porten til Europa og Østfolds største kommune. Halden kommune har drøyt 2800 ansatte som hver dag jobber for å gjøre Halden litt bedre på en litt smartere måte enn i går. Halden kommune leverer tjenester til over 32.000 innbyggere. Vi driver alt fra barnehager og skoler til eldreomsorg. Vi gir deg både vann og vei og kulturopplevelser. Er du så heldig å få jobb i Halden kommune, får du kollegaer innen svært mange yrkesgrupper. Det bidrar til å gi en arbeidsplass med mye kunnskap, varierte oppgaver og gode faglige utviklingsmuligheter. Halden kommune har mål om å bli Norges mest innovative kommune. Hos oss er det lov å tenke nytt. Høyteknologisk industri, IKT, forskning, utvikling og innovasjon preger store deler av næringslivet i Halden. Kommunen samarbeider med næringslivet for å videreutvikle arbeidslivet og byen vår i fellesskap. Medarbeidere i Halden kommune jobber etter verdiene: Åpenhet – tillit – respekt – redelighet

Halden kommune – Cruit – Kommunaldirektør helse og mestring -[#]