Vil du lede en tjeneste som anses som banebrytende i Norge?

Kommunalsjef Bo- og miljøtjenesten

Kommunalsjef for Bo- og miljøtjenesten har det overordnede ansvaret for daglig drift, virksomhetsstyring og utvikling av kommunalområdet i et langsiktig perspektiv gitt utfordringsbildet for kommune-Norge og pleie- og omsorgssektoren spesielt. Stillingen inngår i direktørens ledergruppe og rapporterer til direktøren.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennom planlegging, organisering, ledelse og utvikling skal kommunalsjefen sørge for strategisk omstilling og daglig drift av kommunalområdet iht ambisiøse mål
 • Sikre strategisk utvikling innenfor bærekraftsmålene, smidig samordning av tjenestene, effektiv ressursutnyttelse og god samhandling med ulike samarbeidspartnere i kommunen og eksternt
 • Sikre at tjenestene følger opp kommunens satsing på teknologi og digitalisering, og for øvrig implementerer faglige og strukturelle endringer
 • Sikre kvalitet i tjenestene i tråd med gjeldende lovverk, kommunale vedtak og målsettinger
 • Ha ansvar for personalledelse, økonomi- og virksomhetsstyring.
 • Ha ansvar for å følge opp Lillestrøm kommunes overordnede satsinger
 • Delta og bidra aktivt i tjenesteområdets og kommunens tverrfaglige samarbeid
 • Forberedelse av politiske saker og bidra i utredninger

Kvalifikasjoner

 • Meget god kjennskap til tjenestene som omfattes av Bo- og miljøtjenestene
 • Høyskole/Universitet, Hovedfag/Mastergrad, og gjerne videreutdanning i ledelse. Relevant arbeidserfaring kan i noen grad kompensere for manglende masterutdanning
 • Ledererfaring fra strategisk nivå
 • Du har dokumentert gjennomføringsevne innenfor omstillings- og utviklingsarbeid og kan vise til resultater fra omstillingsprosesser
 • God økonomiforståelse og gode IKT-kunnskaper
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Du har et strategisk tankesett og evner å innta et helhetsperspektiv som muliggjør samhandling og synergier på tvers av tjenestene
 • Du er en sterk og tydelig leder som evner å gjennomføre nødvendige endringer, også gjennom andre
 • Du evner å arbeide både operasjonelt og strategisk mot krevende mål
 • Du er fremoverlent, engasjert og motiverer andre
 • Du har god formidlingsevne og kommuniserer tydelig
 • Du evner å prioritere innsatsen mellom flere komplekse utviklingsområder
 • Du mener at samarbeid og samhandling på tvers av tjenester er et viktig suksesskriterium for å realisere kommunens målsettinger
 • Din holdning er at endring og kontinuerlig forbedring er nødvendig for at kommunen til enhver tid skal levere kostnadseffektive og gode tjenester
 • Vedtatte verdier for Lillestrøm kommune skal prege ditt lederskap

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte vår rådgiver Rune Frøyslie, Cruit as, telefon 402 82 150, researcher Sean Kennair, telefon 940 65 911, eller Direktør for helse og mestring Bjørg Torill Madsen, tlf.nr 917 657 76

Søknadsfrist er 26. mai 2024

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Rune Frøyslie
Rådgiver i Cruit
rune.froyslie@cruit.no
+47 402 82 150

Sean Kennair
Researcher Cruit
+47 940 65 911

Bjørg Torill Madsen
Direktør for helse og mestring
+47 917 657 76

Om Bo- og miljøtjenesten

Kommunalområdet Bo- og miljøtjenesten gir med sine ca 560 årsverk og budsjett på i underkant av 600 Mnok, tjenester til over 550 av kommunens innbyggere.

Bo- og miljøtjenesten tilbyr støtte til barn, unge og voksne med psykiske og/eller fysiske funksjonsnedsettelser, samt deres familier. Tjenestene leveres gjennom en rekke tilbud, inkludert døgnbemannede boliger, avlastningssenter, avlastning i hjemmet, dagsenter, og varig tilrettelagte arbeidsplasser. Målet er å hjelpe mottakerne til å bli så selvstendige som mulig i hverdagen. For å nå dette målet, legger vi vekt på god dialog og at innbyggerne selv får være med og bestemme i tjenestene de mottar. Tjenestene blir tildelt av tjenestetorget, og kommunalområdet er organisert med 24 seksjoner underlagt tre avdelinger.

Med verdiene tillit, inkludering og nyskaping har vi høye ambisjoner om å være best på vårt fagfelt i Norge.

Vårt arbeid er forankret i FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne og i veilederen “Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming”. Besøk oss gjerne på Instagram: https://www.instagram.com/hverdagsglimt_boom/ eller søk oss opp på: hverdagsglimt_boom

Cruit – Kommunalsjef bo- og miljøtjeneste – Lillestrøm kommune