Vi søker

Daglig leder - programsekretariat kirkebevaringsfondet

Kirkebevaringsfondet er tidenes største kulturminnesatsing hvor 10 milliarder kroner skal benyttes til istandsetting av kulturhistorisk verdifulle kirkebygninger.
Vi ønsker oss en engasjert, utviklingsorientert, systematisk og tydelig daglig leder som kan bidra til å forvalte Kirkebevaringsfondets midler i tråd med vedtatt bevaringsstrategi for kulturhistorisk verdifulle kirkebygninger. Daglig leder skal bygge opp et nytt programsekretariat i Trondheim samt ferdigstille og forvalte programmer og tilskuddsordning. Daglig leder rapporterer til Kirkebevaringsfondets programstyre og blir en del av ledergruppen til Riksantikvarens kulturminneavdeling. Programstyret består av representanter fra Kirkerådet, Hovedorganisasjonen KA og Riksantikvaren. 

Kulturminneavdelingen består av fem seksjoner: juridisk seksjon, seksjon for fredning og verneplaner, seksjon for rådgivning og tilskudd, kirkeseksjonen og en nyopprettet seksjon: programsekretariat for kirkebevaringsfondet.  

Programsekretariatet 
Programsekretariatet har ansvaret for oppfølging av bevaringsstrategi for kulturhistorisk verdifulle kirker og tilskuddsforvaltning for Kirkebevaringsfondet.  Dette innebærer blant annet: 

 • Tilskuddsforvaltning i tråd med vedtatte regelverk, strategi, programmer og innsatsområder 
 • Utvikling av nødvendige systemer for smidig saksflyt og god økonomikontroll 
 • Oppfølging og veiledning av kirkeeiere i søknadsprosess 
 • Forberede saksunderlag for Kirkebevaringsfondets programstyre 
 • Evaluering, planlegging og videreutvikling av strategi, programmer og innsatsområder 

Sekretariatet vil fra starten av bestå av til sammen 12 medarbeidere bestående av økonomirådgivere og kulturminnefaglige rådgivere hos Riksantikvaren og medarbeidere fra Hovedorganisasjonen KA og Kirkerådet. Sekretariatet skal samarbeide med Riksantikvarens kirkeseksjon og øvrige stabs- og støttefunksjoner hos Riksantikvaren. 

Programsekretariatet skal være et kunnskapsbasert, effektivt og utviklingsorientert sekretariat med ansvar for oppfølging av strategiens programmer og innsatsområder. Sekretariatet er også ansvarlig for forsvarlig og effektiv økonomiforvaltning av Kirkebevaringsfondets midler.  

Riksantikvaren er en IA-bedrift som jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad for personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si bli positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene i Arbeidsgiver portalen.

Vi oppfordrer deg som oppfyller kravene om positiv særbehandling om å krysse av i jobbsøkerportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene vil danne grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.
Riksantikvaren har gode tilretteleggings muligheter ved behov.      

Arbeidsoppgaver

 • Faglig og administrativ ledelse av Programsekretariatet, herunder budsjett- og personalansvar for Riksantikvarens medarbeidere i programsekretariatet 
 • Bygge og utvikle programsekretariatets arbeidsmiljø og prosesser 
 • Levere beslutningsunderlag til budsjetterings- og prioriteringsarbeidet i Kirkefondets programstyre  
 • Resultatansvar for Riksantikvarens arbeid med Kirkebevaringsfondet og oppfølging av bevaringsstrategi for kulturhistorisk verdifulle kirkebygninger. 
 • Overordnet økonomiansvar for Kirkebevaringsfondet
 • Bygge opp og videreutvikle programsekretariatets funksjoner og virkeområde i tråd med løpende evaluering av virksomheten
 • Samarbeid innenfor egen avdeling og med andre avdelinger hos Riksantikvaren, med andre statlige etater, kirkeeiere, og andre samarbeidsparter på kirkefeltet

Kvalifikasjoner

 • Det kreves relevant mastergrad. I enkelte tilfeller kan Bachelorgrad samt relevant arbeidserfaring kompensere for manglende mastergrad 
 • Det er krav om erfaring fra ledelse og økonomistyring 
 • Det er ønskelig med kjennskap til tilskuddsforvaltning i offentlig sektor 
 • Det er ønskelig med erfaring fra utviklingsarbeid og prosessledelse
 • Det er ønskelig med kjennskap til kulturmiljøforvaltning generelt og kirkeforvaltning spesielt, og gjerne kjennskap til de antikvariske fagområdene knyttet til kirken og kirkens omgivelser og kunnskap om lovverk disse omfattes av  
 • Det er ønskelig med erfaring fra digitale utviklingsprosesser 
 • Må beherske norsk flytende muntlig og skriftlig 

Personlige egenskaper

 • Gode og inspirerende lederegenskaper  
 • Evne til å bygge et dynamisk programsekretariat  
 • Gode analytiske evner og god gjennomføringsevne 
 • Gode evner til kommunikasjon og god muntlig og skriftlig formidlingsevne 
 • Gode samarbeidsegenskaper 
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr

 • Et godt og inspirerende fag- og arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fleksitid og sommertid
 • Riksantikvaren arrangerer jevnlige fagturer til utvalgte kulturminner for sine ansatte
 • 1 lønnet treningstime per uke
 • Sentral beliggenhet i Trondheim
 • Medlemskap og pensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse
 • Stillingen lønnes i henhold til Statens lønnsregulativ og Riksantikvarens lønnspolitikk

Arbeidssted:
Trondheim Torg, Kongens gate 9, 7013 Trondheim

Søknadsfrist: 28. april 2024

Bettina Bækkevold
Seniorrådgiver Cruit
bettina.baekkevold@cruit.no
+47 900 93 591

Kjell Strøm
Seniorrådgiver Cruit
951 98 710

Turid Kolstadløkken
Avdelingsdirektør
+47 975 90 277

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Om Riksantikvaren

Daglig leder Programsekretariat kirkebevaringsfondet – Riksantikvaren – Cruit