UiT Norges arktiske universitet og drivkraft i nord søker

Instituttleder ved Norges fiskerihøgskole (åremål)

Ingress

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primære oppgaver er forskning, undervisning, formidling og innovasjon på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag.

Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til liveti Arktis, marin bioteknologi/ bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning. Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

 

Om stillingen

Ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) er det ledig stilling som instituttleder ved Norges fiskerihøgskole (NFH). Tilsetting skjer på åremål for inntil fire år, med mulighet for tilsetting i ytterligere to fire-årsperioder etter utlysning. Arbeidssted er Tromsø.

Norges fiskerihøgskole (NFH) er et flerfaglig institutt for marin forskning og utdanning. Instituttet har totalt 400 studenter og 130 årsverk. NFH har forskningsmiljø innen blant annet bedrifts- og næringsutvikling, ressursforvaltning, havbruk og miljø, fiskeimmunologi, bioteknologi, mikroalger, fangstteknologi og helsemessige effekter av sjømatkonsum. NFH har ansvaret for tre studieprogrammer på bachelor og masternivå (fiskeri- og havbruksvitenskap, akvamedisin og bioteknologi/marin bioteknologi). I tillegg kommer et internasjonalt 2-årig masterprogram (International Fisheries Management) og ph.d.-opplæring. Alle studieprogrammene ved NFH er ettertraktet, og rekrutteringen av nye studenter er god. Instituttet jobber aktivt med utvikling av utdanningskvalitet og nye læringsmetoder.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av dekan Kathrine Tveiterås:

 • Telefon: 77 64 60 01
 • E-post: kathrine.tveiteras@uit.no

eller fakultetsdirektør Terje M. Aspen:

 • Telefon: 77 64 60 03
 • E-post: terje.aspen@uit.no

Du får jobbe med

Som instituttleder har du det overordnede ansvaret for enhetens samlede virksomhet (enhetlig ledelse). Det innebærer ansvar for faglig, strategisk og administrativt arbeid, herunder personal- og økonomiansvar, innenfor rammen satt av universitets- og fakultetsstyret.

Sentrale oppgaver er å

 • delta i institusjonens strategiske arbeid, og sørge for at enheten har oppdaterte planer som følges opp med fokus på kvalitet og god balanse mellom utdanning, forskning, formidling og nyskapning
 • lede og ha resultatansvar for faglig og administrativ virksomhet og utvikling ved instituttet
 • bidra til å videreutvikle positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt arbeidsmiljø med kvalitet i undervisning og forskning
 • lede medvirkningsbaserte prosesser, herunder også sikre at ansatte blir hørt og at organisasjonens medbestemmelse blir fulgt opp
 • representere institusjonen og fremme internt og eksternt samarbeid
 • sikre at instituttet følger gode HMS-rutiner og personal-, og studentoppfølging, samt legge til rette for studentenes læringsmiljø
 • sørge for god teknisk og administrativ støtte
 • sørge for at internkontroll og økonomistyring skjer i henhold til regelverk og rutiner

Instituttet har kontorsjef og 6 administrativt tilsette. Instituttleder kan oppnevne nestledere. Instituttleder rapporterer til dekan og vil sammen med dekan, prodekanene, fakultetsdirektør og øvrige instituttledere utgjøre lederteamet ved BFE.

Kvalifikasjoner

Vi søker en handlekraftig instituttleder med interesse for å lede, utvikle og forvalte et faglig aktivt institutt, og som gjennom sitt virke vil legge til rette for forskning, utdanning og formidling av høy kvalitet.

Stillingen krever

 • dokumentert vitenskapelig kompetanse på minimum førstestillingsnivå
 • god kjennskap til forskning og utdanning innenfor fagområder som er relevant for instituttet
 • dokumenterte lederegenskaper, herunder motiverende og inkluderende lederstil overfor ansatte og studenter
 • gode kommunikasjonsevner, flink til å bygge nettverk og skape tillit, samt forståelse for ledelse av kunnskapsarbeidere i en kontekst med akademisk frihet
 • evne til å sette mål og arbeide strategisk for å nå disse
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk eller annet skandinavisk språk, i tillegg til engelsk

Vi ønsker gjerne at du har

 • vitenskapelig kompetanse på stillingens nivå innenfor et av instituttets fagfelt
 • erfaring fra ledelse ved universitet, høgskole eller forskningsinstitusjon
 • kjennskap til utdanningsfeltet på universitetsnivå
 • erfaring med økonomi- og personalledelse
 • kompetanse og erfaring i aktivt likestillings- og mangfoldsarbeid

Vi tilbyr

 • et fremoverlent arbeidsmiljø med takhøyde og sosialt orienterte kolleger
 • gode velferdsordninger
 • moderne infrastruktur for forskning og utdanning
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • lederopplæring og lederutviklingsmuligheter

Stilling som instituttleder lønnes etter statens regulativ kode 1475. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. Søkere som har fast stilling ved UiT gis rett til 12 måneder FoU-termin etter endt åremålsperiode som instituttleder. Øvrige betingelser fastsettes etter individuell avtale ved tilsetting.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev.
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader.
 • Attester.
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Vi oppfordrer kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en). Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen.

Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

 

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søknadsfrist

26. mai 2021

Kommune

Tromsø - Romsa

Omfang

Heltid

Varighet

Åremål

Arbeidssted

UiT – Instituttleder ved Norges fiskerihøgskole (åremål)