Rektor i Trøndelag fylkeskommune?

Trøndelag fylkeskommune lyser nå ut flere rektorstillinger; Skjetlein videregående skole og Melhus videregående skole.

Som rektor i Trøndelag fylkeskommune blir du enhetsleder med delegert myndighet fra fylkesrådmannen. Du skal arbeide for å nå de målsettinger som fylkestinget setter, og elevenes læring skal stå i sentrum. Du får det overordnede ansvaret for skolens drift og elevenes pedagogiske utvikling. For å oppnå best mulig resultat må du samarbeide tett med både skoleeier og lokalt nærings- og arbeidsliv og synliggjøre skolens virksomhet på en positiv måte.

Rektor ved Skjetlein videregående skole

Skjetlein videregående skole er en offentlig videregående skole 17 km sør for Trondheim sentrum. Skolen har 360 elever fordelt på utdanningsprogrammene naturbruk, bygg- og anleggsteknologi og teknologi og industrifag.

Om lag halvparten av elevene går på naturbruk. I tillegg har skolen flere tilbud som fører fram til studiekompetanse: Veterinærlinje, grønn forskerlinje og påbyggingskurs. Skolen har også en egen avdeling for særskilt tilrettelagt opplæring. Det er 114 ansatte ved Skjetlein videregående skole.

Skjetlein har et veldrevet gårdsbruk, hvor mye av den praktiske undervisningen ved skolen foregår. Skolen har nye verkstedhaller for teknologi- og industrifag og et relativt nytt internat. Gjennom utviklingsavdelingen Grønt kompetansesenter tilbyr skolen formell voksenopplæring med høyere yrkesfaglig utdanning i melkeproduksjon og driftsledelse og kornproduksjon og driftsledelse, og dessuten agronomutdanning for voksne.

Skjetlein videregående skole samarbeider tett med Mære landbruksskole gjennom felles strategisk råd og med konkrete utviklingsprosjekter.

Ny rektor ønskes med tiltredelse snarest.

Arbeidsoppgaver
Som rektor i Trøndelag fylkeskommune blir du enhetsleder med delegert myndighet fra fylkesrådmannen. Du skal arbeide for å nå de målsettinger som fylkestinget setter, og elevenes læring skal stå i sentrum. Du får det overordnede ansvaret for skolens drift og elevenes pedagogiske utvikling. For å oppnå best mulig resultat må du samarbeide tett med både skoleeier og lokalt nærings- og arbeidsliv og synliggjøre skolens virksomhet på en positiv måte.
For rektor ved Skjetlein videregående skole vil det også være viktig å bidra til å videreutvikle skolens utviklingsavdeling. De grønne næringene stiller stadig større krav til kunnskap som grunnlag for god lønnsomhet. Skjetlein videregående skole har en viktig rolle for landbruket som utdannings, nærings- og utviklingsaktør. Skjetlein videregående skole skal, i samarbeid med andre kompetansemiljø, være en viktig bidragsyter for et kompetanseløft.
Skoleinternt er det viktig å utvikle skolens lederteam og sørge for at både elever og ansatte får god medvirkning.
Kvalifikasjoner

Vi søker etter en person som kan vise til gode resultater fra skoleledelse og som har:

 • Relevant høyere utdanning
 • Formell lederutdanning
 • Erfaring fra undervisning eller administrativt arbeid i skolen
 • Ledererfaring fra utdanningsinstitusjon
 • God kjennskap til videregående opplæring og relevant lovverk
 • God kjennskap til grønne næringer
 • Fylkeskommunen har vedtatt at alle skoleledere skal ha minimum 30 studiepoeng i skoleledelse. Det forutsettes at den som tilsettes oppfyller dette kravet eller etter nærmere avtale skaffer seg slik kompetanse.
Personlige egenskaper
 • Du er løsningsorientert og virker samlende overfor de ansatte
 • Du har faglig autoritet og har evnen til å fatte gjennomtenkte beslutninger
 • Du tenker strategisk, er god til å lede utviklings- og endringsprosesser, og får gjennomslag for planer
 • Du har gode relasjonelle egenskaper og bygger tillit både internt og eksternt
 • Du fremmer mestring gjennom å utfordre og ansvarliggjøre medarbeiderne
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale, gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Stort handlingsrom innenfor eget ansvarsområde
 • Gode utviklingsmuligheter
 • God støtte av fagressurser internt
 • Kompetente medarbeidere og godt arbeidsmiljø  

Andre opplysninger: noe reisevirksomhet på påregnes. Fylkeskommunen ønsker en mangfoldig sammensetning av ansatte. For den som tilsettes i videregående skole kreves fremlagt politiattest. Vi gjør oppmerksom på at vi utarbeider offentlige søkerlister, men du kan søke om unntak fra denne. 

Søknadsfrist: 30.05.2021
 

Kontakt

Vegard Iversen
Fylkesdirektør for Avdeling utdanning
 996 94 805

Rektor ved Melhus videregående skole

Melhus videregående skole er en offentlig videregående skole i Melhus kommune i Trøndelag. Skolen har cirka 560 elever fordelt på et bredt fagtilbud.

Skolen har cirka 560 elever fordelt på et bredt fagtilbud med de sju utdanningsprogrammene studiespesialisering, idrettsfag, bygg- og anleggsteknikk, elektro- og datateknologi, helse- og oppvekstfag, restaurant- og matfag og salg, service og reiseliv. 

I tillegg har skolen påbyggingskurs og en egen avdeling med tilrettelagt opplæring.

Melhus er en vekstregion i Trøndelag, og skolen går inn i en spennende periode med utbygging og pedagogisk utvikling som skal møte framtidens kompetansebehov i regionen. Til det trenger vi en rektor som tar skolens visjon, muligheter for alle inn i framtiden.

Ny rektor ønskes med tiltredelse snarest.

Arbeidsoppgaver
Som rektor i Trøndelag fylkeskommune blir du enhetsleder med delegert myndighet fra fylkesrådmannen. Du skal arbeide for å nå de målsettinger som fylkestinget setter, og elevenes læring skal stå i sentrum. Du får det overordnede ansvaret for skolens drift og elevenes pedagogiske utvikling. For å oppnå best mulig resultat må du samarbeide tett med både skoleeier og lokalt nærings- og arbeidsliv og synliggjøre skolens virksomhet på en positiv måte. Skoleinternt er det viktig å utvikle skolens lederteam og sørge for at både elever og ansatte får god medvirkning
Kvalifikasjoner

Vi søker etter en person som kan vise til gode resultater fra skoleledelse og som har:

 • Relevant høyere utdanning
 • Formell lederutdanning
 • Erfaring fra undervisning eller administrativt arbeid i skolen
 • Ledererfaring fra utdanningsinstitusjon
 • God kjennskap til videregående opplæring og relevant lovverk
 • God kjennskap til grønne næringer
 • Fylkeskommunen har vedtatt at alle skoleledere skal ha minimum 30 studiepoeng i skoleledelse. Det forutsettes at den som tilsettes oppfyller dette kravet eller etter nærmere avtale skaffer seg slik kompetanse.
Personlige egenskaper
 • Du er løsningsorientert og virker samlende overfor de ansatte
 • Du har faglig autoritet og har evnen til å fatte gjennomtenkte beslutninger
 • Du tenker strategisk, er god til å lede utviklings- og endringsprosesser, og får gjennomslag for planer
 • Du har gode relasjonelle egenskaper og bygger tillit både internt og eksternt
 • Du fremmer mestring gjennom å utfordre og ansvarliggjøre medarbeiderne
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale, gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Stort handlingsrom innenfor eget ansvarsområde
 • Gode utviklingsmuligheter
 • God støtte av fagressurser internt
 • Kompetente medarbeidere og godt arbeidsmiljø  

Andre opplysninger: noe reisevirksomhet på påregnes. Fylkeskommunen ønsker en mangfoldig sammensetning av ansatte. For den som tilsettes i videregående skole kreves fremlagt politiattest. Vi gjør oppmerksom på at vi utarbeider offentlige søkerlister, men du kan søke om unntak fra denne. 

Søknadsfrist: 30.05.2021
 

Kontakt

Vegard Iversen
Fylkesdirektør for Avdeling utdanning
 996 94 805

Vår visjon er «Vi skaper historie». Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4500 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste politiske organ. Vi har to administrasjonssteder: Steinkjer og Trondheim.

Fylkeskommunen ønsker en mangfoldig sammensetning av ansatte. For den som tilsettes i videregående skole kreves fremlagt politiattest. Vi gjør oppmerksom på at vi utarbeider offentlige søkerlister, men du kan søke om unntak fra denne.

Trøndelag fylkeskommune – Rektorer 2