Gildeskål kommune har ledige undervisningsstillinger for skoleåret 2020/2021

Gildeskål kommune har ledige faste og midlertidige undervisningsstillinger for skoleåret 2020/2021.

Nygårdsjøen oppvekstsenter

 • 62,5 % fast undervisningsstilling 
 • 37.5 % midlertidig stilling/vikariat

Nygårdsjøen oppvekstsenter ligger langs riksvei 17- ca. 6 mil sør for Bodø i naturskjønne omgivelser. Oppvekstsenteret vil ha 44 elever fordelt på tre klasser på barnetrinnet og en klasse på ungdomstrinnet. Skolen har også tilbud om SFO. Barnehagen har en avdeling, er samlokalisert med skolen og har eget uteområde.

Nygårdsjøen oppvekstsenter har fokus på å utvikle et inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle. Gode relasjoner, tilpasset opplæring og grunnleggende ferdigheter med spesiell fokus på lesing er viktige prinsipper i vår skole. Vi jobber godt med fagfornyelsen og utvikling av et lærende profesjonsfellesskap.

Kompetansebehov utover generell undervisningskompetanse:
Lærer med utdanning i spes. ped.
Ønskelig med erfaring i arbeid med spesialpedagogisk tilrettelegging

Sandhornøy skole og barnehage

 • 100% fast undervisningsstilling

Sandhornøy skole og barnehage ligger i Dalan på Sandhornøy. Kommende skoleår vil det være ca. 25 elever fordelt på 1-10 trinn. Barnehagen har en avdeling i tilknytting til skolen og har eget uteområde. Satsningsområdene til skolen er praktisk, variert og relevant undervisning, lesing og skriving i alle fag og klasseledelse.

Kompetansebehov utover generell undervisningskompetanse er engelsk med godkjent 60 stp., tysk og spes.ped.

Voksenopplæringen

 • Inntil 70 % midlertidig undervisningsstilling for skoleåret 2020/2021

Voksenopplæringen i Gildeskål gir opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven. Det gis grunnskoleopplæring for voksne etter opplæringsloven. Det organiseres også norskkurs for arbeidsinnvandrere.

Kompetansebehov utover generell undervisningskompetanse er engelsk, norsk, samfunnsfag. Ønskelig med kompetanse innen norsk som andre språk. Ønskelig med erfaring i å undervise voksne elever. 

Søknadsfrist

02.08.2020

Utlyst

03.07.2020

Stilling

Undervisningsstillinger

Stillingstype

Faste og midlertidige

Kontaktinfo

Inger Marianne Wiik
Rektor Voksenopplæringen
 908 88 862
wiiing@gildeskal.kommune.no
Randi Myrvoll
Rektor Nygårdsjøen Oppvekstsenter
418 50 014
myrran@gildeskal.kommune.no
Annicke Orø,
Rektor Sandhornøy skole og barnehage
926 46 564
oroann@gildeskal.kommune.no
Arbeidsoppgaver
 • Undervisning
 • Planlegging, etterarbeid, teamarbeid og andre samarbeidsoppgaver
 • Andre oppgaver i henhold til skolens virksomhetsplan

Kvalifikasjoner

 • Lærerutdanning
 • Undervisningskompetanse på 1.-7.trinn og 5.-10.trinn, jf. Opplæringslova og forskriften til opplæringslova § 14-2.
 • Må beherske norsk språk godt, både muntlig og skriftlig.

Ønskede kvalifikasjoner

 • God klasseledelse
 • Digital kompetanse
 • Bredde i undervisningsfaglig kompetanse

Personlige egenskaper
I tillegg til utdanning vil personlig egnethet være viktig. Vi ønsker lærere med et positivt elevsyn og som ser nytten av å jobbe godt med relasjonsbygging. Du må være trygg voksen som har struktur, ro og orden i din ledelse av klassen. Du må samarbeide og kommunisere godt med elever, foresatte og kollegaer.

Vi tilbyr

 • Lønn etter tariff
 • Nyutdannede lærere får tillagt 6 års ansiennitet ved tilsetning
 • Ved fast tilsetting og ved bindingstid på to år i stillingen gis ett honorar på kr. 60 000 netto, fordelt over to år
 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver i et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø, der medarbeiderne i nært samarbeid bidrar med faglige innspill på tvers av fagområder
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Flyttegodtgjørelse etter Gildeskål kommunes reglement 
 • Behjelpelig med å finne bolig

Generell informasjon
Dokumentasjon av opplysninger gitt i søknaden kan bli etterspurt. Søkere med utdannelse fra andre land enn Norge må fremlegge godkjenning av sin utdannelse fra www.NOKUT.no , inklusivt vitnemål på engelsk eller norsk.  Tiltredelse etter avtale. Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju.  Vi gjør oppmerksom på at det kan bli krevd politiattest, jfr. Opplæringslova og barnehagelova ved opphold i områder for skole og barnehager.

Søknad
Søknad m/cv og kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 02.08.2020.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen. Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Om søknaden ønskes unntatt offentlighet må dette grunngis. Om kommunen ikke tar forespørselen til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentliggjøring av søkerliste, for da eventuelt å kunne trekke søknaden. 

Mer informasjon om Gildeskål kommunes organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på www.gildeskal.kommune.no.

Kontakt
Inger Marianne Wiik, Rektor Voksenopplæringen, 908 88 862, wiiing@gildeskal.kommune.no, Annicke Orø, Rektor Sandhornøy skole og barnehage, 926 46 564, oroann@gildeskal.kommune.no, Randi Myrvoll, Rektor Nygårdsjøen Oppvekstsenter, 418 50 014, myrran@gildeskal.kommune.no

Søknadsfrist: 2. august 2020

Gildeskål kommune – Undervisningsstillinger