TØI søker forsknings-/teamledere for fagfeltene "Sikkerhet og resiliens" og "Atferd og transport"

Om Transportøkonomisk institutt

Transportøkonomisk institutt (TØI) er et nasjonalt senter for samferdselsforskning. TØI har et flerfaglig miljø med rundt 110 forskere. Oppdragsgiverne er Norges forskningsråd, norske myndigheter, EU-kommisjonen og næringslivet. TØI holder til i moderne lokaler i Forskningsparken på Blindern.

Vil du bli en del av Norges fremste forskningsmiljø innen transport og mobilitet?

TØI søker to forsknings-/teamledere til å lede forskergruppene «Sikkerhet og resiliens» og «Atferd og transport». Nye mobilitetsløsninger vil gi mange nye og spennende utfordringer og muligheter innenfor begge forskningsområdene. Du bør ha god innsikt i/interesse for transportforskning, da en viktig oppgave vil være å utvikle områdene videre.

Gruppene har en samfunnsvitenskapelig tilnærming til transportforskning, og inngår i Avdeling for sikkerhet og atferd.

Avdelingen har flere store forskningsrådsprosjekter og deltar også i EU-prosjekter. Andre oppdragsgivere og samarbeidspartnere er både fra offentlig sektor og privat næringsliv. Vi er aktive i flere internasjonale sikkerhetsfora, som FERSI og SAFER. TØI er rangert som et av verdens ledende forskningsinstitutt på trafikksikkerhet.

Om fagfeltet Sikkerhet og resiliens

Gruppen forsker hovedsakelig på sikkerhet på veg, regulering av sikkerhet, sikkerhetsstyring og sikkerhetskultur. I tillegg vil resiliens, beredskap, cybersikkerhet og systemdesign bli viktige temaer framover

Gruppen står overfor spennende utfordringer knyttet til hvordan ny teknologi og automatisering vil påvirke sikkerheten i ulike transportformer.

Det er åtte forskere i gruppen, hovedsakelig med bakgrunn fra ulike samfunnsvitenskapelige disipliner.

Om fagfeltet Atferd og transport

Gruppen forsker hovedsakelig på trafikantatferd og menneskelige faktorer.

Tradisjonelt har forskningen særlig vært rettet mot atferd blant bilførere, men de senere årene har det vært stadig sterkere søkelys på myke trafikanter (fotgjengere og syklister). Andre temaer er interaksjon mellom ulike aktører i trafikken, ofte relatert til ulike typer mikromobilitet (sykling og elsparkesykler), automatisering av kjøretøyparken og delemobilitet.

Det er ni forskere i gruppen, mange med bakgrunn fra psykologi, men andre samfunnsfag er også representert

Vi søker kandidater

 • med interesse og forståelse for samfunnsvitenskapelig forskning, fortrinnsvis innen transportsektoren og med god innsikt og erfaring innenfor emnene sikkerhet og atferd
 • med kvantitativ bakgrunn fra samfunnsvitenskap eller andre fag på master- eller doktorgradsnivå, og med betydelig erfaring fra å lede prosjekter innenfor anvendt forskning, utredning, innovasjon og/eller annen oppdragsfinansiert virksomhet
 • som kan ta ansvar for å utvikle fagfeltet ved å lede, veilede og kvalitetssikre tilbuds- og søknadsprosesser, prosjektgjennomføring, samt drive eget prosjektarbeid
 • som har erfaring med å utvikle et fagmiljø, bl.a. ved å drive kontaktskapende virksomhet
 • med gode norskkunnskaper og god formidlingsevne både på norske og engelsk
 • som vil ha den daglige oppfølgingen av de ansatte i gruppen, samt den faglige ledelsen som tillegges stillingen. 
  Stillingene har ikke personalansvar.

Det er en fordel om du har erfaring fra forsknings-/teamledelse.

TØI legger stor vekt på forskningsformidling. Stillingen krever at du har interesse for dette, inkludert kontakt med journalister.

Funksjonen som forsknings-/teamleder er tidsavgrenset til fem år og kan fornyes. Ved opphør av funksjonen vil medarbeideren få fast ansettelse som forsker/seniorrådgiver ved TØI.

Vi tilbyr

 • interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
 • et tverrfaglig miljø med kompetente og engasjerte medarbeidere
 • et hyggelig arbeidsmiljø og fleksibel arbeidstid 
 • mulighet for deltaking i internasjonale samarbeidsfora, prosjekter, konferanser m.m.
 • konkurransedyktige lønns- og pensjonsbetingelser
 • romslige og hyggelige kontorer i Forskningsparken

Generell informasjon

TØI har ambisjoner om å rekruttere personer slik at våre ansatte gjenspeiler mest mulig mangfoldet i befolkningen.

Send kortfattet søknad, CV og vitnemål elektronisk via Jobbnorge. Merk vedleggene slik: Etternavn-CV, Etternavn-vitnemål. Attester og referanser ettersendes før et eventuelt intervju.

Du finner mer informasjon om forskningsområdene på våre nettsider www.toi.no (for Sikkerhet og resiliens (ny gruppe), se gruppene «Sikkerhet på veg» og «System og kultur»)

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte avdelingsleder Trine Dale på tlf. 40 02 00 38/tmd@toi.no, eventuelt forskningsleder Torkel Bjørnskau på tlf. 91 15 25 49/ tbj@toi.no.

Ved spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf 75 54 22 20

Søknadsfrist

18. januar 2021

Kommune

Oslo

Omfang

Heltid (2 stillinger)

Varighet

Fast

Arbeidssted

Forsknings-/teamledere – TØI – Jobbnorge