Vi søker etter

Forskningsrådgiver

This is NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt
innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Om stillingen

Ved NTNU Vitenskapsmuseet søker vi en motivert og utviklingsorientert forskningsrådgiver.

NTNU har høye ambisjoner for forskningen og NTNU Vitenskapsmuseet skal bidra til å oppfylle disse. Vår forskning skal holde et høyt internasjonalt nivå og være konsentrert rundt sterke fagmiljøer som bidrar i den internasjonale forskningsfronten.

NTNU Vitenskapsmuseet har en tverrfaglig kompetanse med vekt på naturhistorie og kulturhistorie. De vitenskapelige samlingene utgjør kjernen i vår virksomhet.

Sentralt i de nærmeste årene er å mobilisere våre forskere, sikre kvalitet i forskningen og bruke våre fortrinn som et universitetsmuseum med vitenskapelige samlinger og som en del av et universitet med verdensledende teknologiske miljøer.

NTNU Vitenskapsmuseet vil sikre kapasitet og profesjonalitet i støtten til forskningsarbeidet gjennom ansettelse av en forskningsrådgiver. Stillingen vil være tilknyttet Museumsadministrasjonen, men mye av arbeidet vil foregå i samarbeid med fagmiljøene og lederne ved instituttene og faggruppene.

Du rapporterer til Forsknings- og samlingssjef.

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes skal bidra til museets strategiske arbeid med å øke kvaliteten på forskningsaktiviteten, styrke internasjonalisering og å øke eksternfinansiert forskningsaktivitet.

Den som ansettes skal utføre:

 • Rådgivning og administrativ støtte til forskere og faggrupper i utvikling av prosjektsøknader til internasjonale, nasjonale og regionale finansieringskilder. Rådgiveren vil ha en proaktiv rolle i forhold til å holde oversikt over og gjøre forskningsmiljøene oppmerksom på relevante utlysninger og søknadsmuligheter.
 • Administrativ støtte i forbindelse med søknadsregistrering, kontraktsarbeid, prosjektgjennomføring og –rapportering.
 • EU-rådgivning og deltakelse i NTNUs gruppe for EU-rådgivere.
 • Lederstøtte og utredningsarbeid.
 • Saksbehandling og virksomhetsrapportering primært innen forsknings- og samlingsområdet.
 • Representasjon og nettverksarbeid.
 • Planlegging og implementering av strategiske og operative tiltak i organisasjonen.


Stillingen vil tillegges arbeidsoppgaver ved museet etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for ansatte ved NTNU Vitenskapsmuseet, innenfor områdene forskning, administrasjon og lederstøtte.

Spesielle oppgaver (prosjektledelse, faglig ansvar mv.):

 • Prosess/prosjektledelse i tidsavgrensede prosjekter og aktiviteter
 • Sekretærfunksjon for interne eller eksterne utvalg
 • Avhengig av kompetanse, kan den som ansettes få ansvar for oppfølging av spesielle områder innenfor forskningsdokumentasjon, vitenskapelige samlinger, innovasjon eller åpen vitenskap.


Til stillingen forventes det at den som ansettes bidrar til å sikre kapasiteten og profesjonaliteten i støtten til forskningsarbeidet. Dette gir resultater i form av fremragende forskningsmiljøer på de områdene der museet har særlige forutsetninger, økt ekstern forskningsfinansiering og internasjonalisering.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende mastergrad.
 • God kjennskap til virkemiddelapparatet for eksternfinansiert forskning.
 • Erfaring fra eller kunnskap om EUs rammeprogram for forskning og forskningsrådets virkemiddelapparat.
 • Erfaring med forskningsrelatert prosjektarbeid eller prosjektutvikling.
 • Svært god framstillingsevne på norsk/skandinavisk og engelsk, både muntlig og skriftlig.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra forskningsadministrativ rådgiving eller fra søking etter ekstern finansiering som forsker.
 • Erfaring med tilrettelegging for internasjonalt samarbeid
 • Erfaring fra universitetssektoren/instituttsektoren.
 • Erfaring fra strategisk arbeid og oppfølging
 • Kunnskap om/interesse for området åpen vitenskap

Personlige egenskaper

 • Evne til å ta initiativ og sette deg inn i nye oppgaver.
 • Evne til selvstendig arbeid og samarbeid, være en god fasilitator
 • Jobber analytisk, er løsningsorientert med god gjennomføringsevne
 • Kvalitetsbevisst, strukturert og nøyaktig

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

Stillingen lønnes som rådgiver, st.kode 1434 rådgiver. Godt kvalifiserte kandidater kan lønnes som seniorrådgiver, st.kode 1364. Normal avlønning som rådgiver vil være kr. 520.000 – 630.000 pr. år, og som seniorrådgiver vil være 630.000 – 730.000 pr. år. Fra dette trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet. De første 6 måneder er prøvetid.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • navn og adresse til tre relevante referanser

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen innen fagområdet medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. 

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med forsknings- og samlingssjef Solveig Bakken på tlf. 905 39 321, e-post solveig.bakken@ntnu.no.  Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med HR-leder Christen Torvik på tlf. 402 40 543, e-post christen.torvik@ntnu.no.

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. 

 Søknadsfrist: 22.08.2021

 

NTNU - kunnskap for en bedre verden

NTNU – kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

 

Museumsadministrasjonen ved NTNU Vitenskapsmuseet

Museumsadministrasjonen utfører støttefunksjoner for direktøren og fagenhetene ved museet. Administrasjonen ivaretar oppgaver og ansvar innenfor økonomi, forsknings- og samlingspolitikk, HR og HMS, IT og kommunikasjon. Noen av museumsadministrasjonens ansatte utgjør museumsdirektørens stab og gir råd til direktøren om alle deler av NTNU Vitenskapsmuseets virksomhet.

Søknadsfrist

22. august 2021

Kommune

Trondheim

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Forskningsrådgiver – NTNU – Jobbnorge ID 209173