Fremtidsrettet og innovasjonsdrevet finansiell metoderådgiver

Arbeidssted Oslo, Trondheim eller Kristiansand

Vi har ledig nøkkelstilling i støtte- og utviklingsavdelingen og ønsker å komme i kontakt med deg som trives i rådgiverrollen og vil jobbe med å ta den finansielle revisjonen i Riksrevisjonen inn i fremtiden. Arbeidssted vil være i Oslo, Trondheim eller i Kristiansand.

Hverdagen vår består av varierte og spennende arbeidsoppgaver, høy trivsel og motivasjon. Seksjonen har medarbeidere med spisskompetanse innen finansiell revisjonsmetodikk, statlig regnskap, statlig regelverk og revisjonsstøtteverktøy. Du vil jobbe med å effektivisere og forbedre revisjonsmetodikken i takt med den spennende utviklingen som skjer på regnskaps- og revisjonsområdet både nasjonalt og internasjonalt. Videre blir du rådgiver for de operative revisjonsavdelingene i deres største og mest komplekse revisjoner.

Du vil også gjennomføre kompetansehevingstiltak for ledere og medarbeidere, og vil ta del i faglige utredninger og høringer. Det vi være mulig å delta i arbeidet med videreutvikling og vedlikehold av internasjonale statlige revisjonsstandarder, gjennom vår deltakelse i INTOSAI – et samarbeid mellom riksrevisjoner verden over.

Arbeidsoppgaver

 • gi råd og bistand til seksjoner og avdelinger i den finansielle revisjonen
 • videreutvikle Riksrevisjonens metodikk for finansiell revisjon i tråd med internasjonale standarder og utarbeide rutiner og retningslinjer for finansiell revisjon. Utviklingsoppgavene vil innebære et fokus på digitalisering og automatisering
 • utarbeide og gjennomføre kompetansehevingstiltak for ansatte og ledere i regnskapsrevisjon for fagfeltet finansiell revisjon
 • opprettholde og videreutvikle fagmiljøet i Riksrevisjonen gjennom faglige diskusjoner, internt og eksternt
 • delta i intern kvalitetssikring av utførte revisjoner
 • bidra i videreutvikling av Riksrevisjonens revisjonsverktøy
 • delta i andre oppgaver i SUV ved behov

Stillingen forventes å endre seg i takt med den faglige og tekniske utviklingen i revisjonsfaget ellers i samfunnet. Stillingen vil også endre seg i takt med organisasjonens behov for utvikling, støtte og rådgivning

Kvalifikasjoner

 • høyere revisorutdanning på hovedfags-/masternivå. Søkere med utdanning tatt i utlandet må vedlegge dokumentasjon fra NOKUT som bekrefter utdanningens omfang og nivå sammenlignet med norsk utdanning. Revisorutdanning på bachelor-nivå, i kombinasjon med relevant erfaring, kan erstatte krav om hovedfags-/masterutdanning.
 • gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • erfaring fra ledelse av prosjekter

Vi ønsker også at du har:

 • solid og relevant erfaring med revisjon
 • kunnskap om årsregnskap i staten
 • kjennskap om offentlig forvaltning, herunder regelverk for statlig økonomistyring
 • erfaring fra gjennomføring av endringsprosesser
 • erfaring med digitalisering av revisjonsprosesser
 • sertifikater under IT og revisjon
 • gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres til nivå hemmelig og oppstart i jobben vil være når klareringen er på plass. 

Personlige egenskaper

 • meget gode samarbeidsevner
 • faglig trygghet og tydelighet i møte med revisjonsteam
 • meget gode kommunikasjons- og presentasjonsevner, både muntlig og skriftlig
 • stor handlekraft
 • evne til selvstendig arbeid
 • gode analytiske evner
 • initiativrik – evne til nytenkning og utvikling av fagmiljøet

Vi tilbyr

 • lønn som seniorrådgiver fra kr 545 300 til 744 600, eller
 • lønn som rådgiver fra kr 482 200 til 535 200
 • et spennende fagmiljø med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • bevisst satsing på kompetanseutvikling
 • et godt arbeidsmiljø med store muligheter for faglig og personlig utvikling
 • pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid

Vitnemål og attester legges ved søknaden.

Riksrevisjonen praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn samt kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du opplyse om og begrunne hvorfor i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vi vil varsle deg hvis reservasjonen ikke kan imøtekommes, jf. lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd, § 25.

Stillingstittel
Rådgiver/seniorrådgiver

Kontakt
Lars Torvund-Storvand, avdelingsdirektør a.i., 409 05 195 eller Merethe Nordling, avdelingsdirektør, 913 45 805

Søknadsfrist: 10. januar 2021

Vil du lede den faglige utviklingen av finansiell revisjon av Staten?

Vi søker en engasjert leder for støtte- og utviklingsavdelingens seksjon for metodestøtte til finansiell revisjon. Seksjonen har en sentral rolle i Riksrevisjonens finansielle revisjon av statsregnskapet og den samarbeider tett med regnskapsrevisjonsavdelingene.

Seksjonen har medarbeidere med spisskompetanse innen finansiell revisjonsmetodikk, statlig regnskap, statlig regelverk og revisjonsstøtteverktøy. De jobber med å utvikle revisjonsmetodikken i takt med endringene som skjer på regnskaps- og revisjonsområdet, både nasjonalt og internasjonalt. Seksjonshverdagen består av varierte og spennende arbeidsoppgaver, høy trivsel og motivasjon.

Som seksjonsleder vil du legge til rette for og koordinere seksjonens viktige rådgivningsarbeid rettet mot de operative revisjonsavdelingene i deres største og mest komplekse revisjoner. Du vil inngå i avdelingens dynamiske og spennende lederteam.

Arbeidsoppgaver

 • fag- og personalansvar for seksjonens medarbeidere
 • i samarbeid med revisjonsavdelingene ha ansvaret for faglig videreutvikling av Riksrevisjonens prosesser og metoder innenfor finansiell revisjon og statsregnskapsrevisjonen
 • oppgaver knyttet til utvikling og samordning av ulike fagsystemer og applikasjoner, kurs- og kompetanseutvikling
 • internasjonalt arbeid i tråd med Riksrevisjonens internasjonale strategi
 • ansvar for budsjett- og økonomioppfølging for seksjonen, samt administrative oppgaver
 • kobling mot revisjonsavdelingene gjennom metoderådgivning på oppdrag
Det forventes at økt digitalisering vil påvirke arbeidsområdet og gi flere metodiske muligheter

Kvalifikasjoner

 • master i regnskap og revisjon, eventuelt høyere revisorstudium. Søkere med utdanning tatt i utlandet må vedlegge dokumentasjon fra NOKUT som bekrefter utdanningens omfang og nivå sammenlignet med norsk utdanning
 • høy kompetanse innen finansiell revisjon
 • erfaring fra linjeledelse, eventuelt prosjektledelse erfaring fra digitaliserings- og endringsprosesser
 • erfaring fra privat eller offentlig revisjon
 • god kunnskap om offentlig forvaltning
 • erfaring fra digitaliserings- og endringsprosesser
 • har et sterkt engasjement for metode, inkludert metodeutvikling basert på ny teknologi
 • gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • sikkerhetsklarering på nivå hemmelig, og oppstart i jobben vil være når klareringen er på plass 

Vi ønsker også at du har:

 • god kunnskap om offentlige regnskaper

Personlige egenskaper

 • trygghet i lederrollen og evne til å bygge og videreutvikle et godt og robust fagmiljø, samt engasjement for å utvikle medarbeiderne
 • god til å motivere og engasjere høyt utdannede medarbeidere, å få til samarbeid mellom medarbeidere med ulik bakgrunn og kompetanse
 • god til å kommunisere med organisasjonen på alle nivåer
 • gode kommunikasjons- og presentasjonsevner, både muntlig og skriftlig
 • god til å skape tillit og godt samarbeid innad i egen enhet og overfor resten av organisasjonen
 • gode analytiske og logiske evner
 • gode evner til å formidle og forklare metodiske muligheter og utfordringer
 • vilje til å utvikle deg selv, både faglig og ledelsesmessig  

Vi tilbyr

 • lønn som avdelingsdirektør fra kr 817 000 til kr 1 000 000. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • et spennende fagmiljø med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • bevisst satsing på kompetanseutvikling
 • et godt arbeidsmiljø med store muligheter for faglig og personlig utvikling
 • fleksibel arbeidstid
 • sommertid

Vitnemål og attester vedlegges søknaden.

Riksrevisjonen praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles hvis reservasjonen ikke kan imøtekommes, jf. lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd, § 25.

Stillingstittel
Avdelingsdirektør

Kontakt
Sverre Lunde, ekspedisjonssjef, 401 40 808 eller Merethe Nordling, avdelingsdirektør, 913 45 805

Arbeidssted
Storgaten 16, 0184 Oslo

Søknadsfrist: 10. januar 2021

Her er flere stillinger med søknadsfrist 10. januar 2021:

Riksrevisjonen skal bidra til at fellesskapets midler og verdier blir brukt og forvaltet slik Stortinget har bestemt. Dette gjør vi gjennom revisjon, kontroll og veiledning.

Riksrevisjonen skal være kompetent, uavhengig og objektiv. Høyt faglig nivå og tillit i samfunnet er viktig for oss. Internt legger vi vekt på lagånd, åpenhet og respekt for å oppnå gode resultater.

Vi har ca. 450 høyt kompetente medarbeidere ved hovedkontoret i Oslo og regionkontorene i Kristiansand, Bergen, Trondheim, Bodø, Tromsø og Hamar.

Les mer om oss på www.riksrevisjonen.no

Riksrevisjonen – Fremtidsrettet og innovasjonsdrevet finansiell metoderådgiver