KUPA skal bidra til et innovativt og bærekraftig Nord-Norge. Vi skal være en viktig drivkraft for industriutvikling og innovasjon i Nord-Norge også framover mot 2030. KUPAs adm. direktør har hovedansvaret for en videreutvikling av selskapet innenfor dette målbildet.

KUPAs adm. direktør har hovedansvaret for en videreutvikling av selskapet innenfor dette målbildet. Vi søker en engasjert og innovativ leder som tar dette ansvaret.

Administrerende direktør i KUPA AS

Hovedoppgavene i stillingen vil være –

  • Lede og utvikle KUPA i tråd med styrets forventninger og ambisjoner
  • Realisere og videreutvikle strategiske satsinger
  • Sørge for en profesjonell og effektiv ledelse og organisering av selskapet
  • Delta i nettverk og på møteplasser med samarbeidspartnere og kunder
  • Profilere selskapet i samsvar med verdier og kundeløfte

Vi mener at du som kandidat må ha solid samfunnsforståelse. Det er sentralt at du har god kunnskap om og forståelse for Nord-Norge, og at du har et sterkt engasjement for utvikling av landsdelen. Som vår leder må du evne å identifisere og tydeliggjøre KUPAs rolle i utviklingen av Nord-Norges næringsliv.

Det er nødvendig at du som toppleder har gode strategisk egenskaper og kan vise til resultater fra langsiktig arbeid.

Du må ha erfaring fra beslutningsprosesser i offentlig og privat sektor, og evne å jobbe langsiktig.

I KUPA vil du få lederansvaret for ansatte med bredde og dybde i sin kompetanse. Det å lede kompetente fagpersoner med sterkt engasjement krever en leder med tyngde og klokskap. Du må være åpen, tydelig og involverende, og evne å utvikle både enkeltmennesker og team.

Gjennom ditt lederskap skaper du motivasjon og inspirasjon, du er dyktig i prosesser og viser beslutningsdyktighet og gjennomføringskraft.

Vi er fordelt på 4 kontorer, det gir deg som leder en ekstra dimensjon i fjernledelse.

Vi mener at du har følgende utdanning og erfaring –

  • Høyere utdanning (masternivå eller tilsvarende)
  • Omfattende ledererfaring, fra kompetanseorganisasjoner og ulike interessenter
  • God forretningsforståelse
  • Erfaring med prosjekt som arbeidsmetode

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte styreleder Anita Evenset, telefon 990 01 591, eller vår rådgiver Rune Frøyslie, telefon 402 82150. Henvendelser behandles med diskresjon.

Søknad sendes elektronisk, og søknadsfrist er 01.05.2021

KUPA AS er et industrirettet innovasjons- og rådgivingsselskap med 18 faglig kompetente og motiverte medarbeidere. KUPA har kontorsteder i Harstad, Narvik, Finnsnes og Tromsø. Vårt overordnede mål er utvikling av vekstkraftige bedrifter, og våre kunder har primært ståsted i Nord-Norge eller søker forretningsmuligheter i nordområdene.

KUPAs verdiløfte er drivkraft for utvikling. Verdiløftet innebærer at KUPA tilfører kundene kapasitet, kompetanse og nettverk som er viktig for innovasjon og utvikling. Viktigste kundegrupper er oppstartsbedrifter, etablerte bedrifter, klynger og nettverk. KUPA er blant annet operatør for nasjonalt inkubatorprogram og prosjektleder for Arctic Accelerator. Vi har prosjektledelsen for Betongklyngen N3C, daglig ledelse av Energiklyngen Nord og vi er felles utviklingsressurs for fem havbruksselskap i Sør-Troms. KUPA investerer også i utvalgte selskaper og har ved starten av 2021 eierandeler i ca. ti bedrifter.

Samfunn og næringsliv preges av raske og dyptgripende endringsprosesser. Viktige drivere for endringene er teknologisk utvikling og digitalisering, global konkurranse og klimaendringer. Målene i Parisavtalen gir sterke føringer i retning av energiomlegging og sirkulære forretningsmodeller. Demografiske endringer med en aldrende befolkning og sentralisering av kapital, eierskap og beslutningsmyndighet representerer en ekstra utfordring for mange samfunn. Disse drivkreftene for endring og tilpassing møter ikke minst næringslivet i Nord-Norge utover på 2020-tallet.

KUPA – de4 – Administrerende direktør