Vil du utvikle og forvalte boliglovene?

Bolig- og bygningsavdelingen søker avdelingsdirektør (jurist)

Om stillingen

Boligjuridisk seksjon har ansvar for å sikre balansert regulering av rettigheter og plikter ved leie av bolig og blant boligeiere, og regulere statens og kommunenes roller og ansvar på det boligsosiale området. Ansvaret omfatter forvaltning og videreutvikling av husleieloven, eierseksjonsloven, borettslagsloven, boligbyggelagsloven og lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder med tilhørende forskrifter (“boliglovene”). En stor del av seksjonens arbeid knytter seg til lovutredningsarbeid og tolkningsuttalelser. 

Seksjonen har også ansvar for å utforme forslag til lov og forskrifter om økonomiske virkemidler som bidrar til trygge boforhold for vanskeligstilte på boligmarkedet, som bostøtteloven. I tillegg har seksjonen ansvar for å følge opp Husleietvistutvalget, og delta i etatsstyringen av Husbanken. Vår seksjon består av seks selvstendige og kompetente medarbeidere. Seksjonen skal utvides, foreløpig med en medarbeider.

Du får jobbe med

Vi søker en leder med faglig interesse for boligjuss og god forståelse for politiske prosesser. 

Som leder er du proaktiv og ser når det er behov for endring, forenkling og nytenkning. Du har ansvar for gode analyser av utfordringer, finne nye løsninger, utrede konsekvenser av disse, og følge opp med regelverksutvikling og andre tiltak. Gjennom tverrfaglig samarbeid med andre seksjoner sikrer du helhet og ivaretar ulike perspektiver på en god måte. 

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle og fortolke lover og forskrifter
 • Ta initiativ til endring, forenkling og nytenkning på det boligjuridiske området
 • Skrive beslutningsnotater til politisk ledelse
 • Lede, motivere og utvikle dyktige medarbeidere 
 • Delta aktivt i avdelingens ledergruppe og den strategiske utviklingen av avdelingen

For tiden jobber seksjonen blant annet med å vurdere lovreguleringen av leieforhold, og  lage en forskrift om tilstandsrapporter i medhold av lov om endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel), som ligger under Justisdepartementet. Seksjonen har utarbeidet høringsforslag til en ny lov om kommunenes ansvar overfor vanskeligstilte på boligmarkedet, og vil følge opp høringen med en lovproposisjon til Stortinget.

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjoner

 • Master i rettsvitenskap/Cand.jur
 • God formulerings- og formidlingsevne, skriftlig og muntlig
 • Analytisk evne og godt juridisk skjønn
 • God rolleforståelse og interesse for politiske prosesser
 • Relevant arbeidserfaring – erfaring fra offentlig forvaltning vil være en fordel
 • Kjennskap til boliglovene

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Strategisk, analytisk og løsningsorientert
 • Åpen og nysgjerrig på nye perspektiver
 • Ansvarlig, selvstendig og grundig
 • Engasjert og initiativrik
 • Liker utfordringer og høyt tempo

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Utdannelse og erfaring må dokumenteres med CV, vitnemål og attester.

Vi tilbyr

Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige kollegaer som er stolte av jobben sin. Vi tilbyr:

 • En spennende jobb i et meget sterkt fagmiljø
 • Arbeidsplass sentralt i Oslo sentrum
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger, med automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid
 • Overtidsbetaling 
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn: Stillingen lønnes som avdelingsdirektør fra kr 860 000 – 1 000 000 pr år. Stillings- og lønnsinnplassering avhenger av erfaring og kvalifikasjoner. 

Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken “Søk stillingen” øverst på denne siden.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke – uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Godt medarbeiderskap er viktig for oss.

KMD samarbeider med Meditor for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Kontaktperson: For nærmere opplysninger om stillingen kontakt: ekspedisjonssjef Ann Ingeborg Hjetland, tlf: 22 24 71 00/901 84 843, e-post: Ann-Ingeborg.Hjetland@kmd.dep.no

Om oss

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ca. 380 ansatte og er sekretariat for kommunal- og moderniseringsministeren, digitaliseringsministeren og øvrig politisk ledelse.
Departementet har en rekke underliggende etater og virksomheter.
 

Bolig- og bygningsavdelingen skal gjennom forvaltning og utvikling av regelverk, økonomiske ordninger og kunnskap bidra til gode rammer for bolig- og bygningssektoren. Avdelingen skal sikre et uavhengig og godt faglig grunnlag for politiske avgjørelser, og være den viktigste premissleverandøren innenfor bolig- og bygningspolitikken. Vi har etatsstyringsansvaret for Husbanken, Direktoratet for byggkvalitet og Husleietvistutvalget.

Søknadsfrist

8. februar 2021

Kommune

Oslo

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Bolig- og bygningsavdelingen søker avdelingsdirektør (jurist) – Kommunal- og moderniseringsdepartementet – Jobbnorge