Kommunedirektør

Er du den rette til å være med å realisere visjonen om å bli Romerikes beste bokommune?

Nannestad kommune er en veldrevet kommune med et godt tjenestetilbud, effektiv drift og solid økonomistyring. Sammen med politisk ledelse og kompetente medarbeidere, vil du som kommunedirektør være pådriveren for å videreutvikle den gode driften og skape fremtidsrettet utvikling og vekst.

Vi ønsker derfor en folkelig toppleder med et tydelig lederskap som er samlende og inkluderende. Du motiveres av å sette deg inn i mulighetsrommet og utfordringene kommunen står ovenfor, og evner samtidig å tenke helthetlig og strategisk.

Videre søker vi deg som kan styrke arbeidet med å utvikle kommunen og ta eierskap til vår visjon om å gjøre Nannestad til Romerikes beste bokommune. Som kommunedirektør hos oss blir du kommunens øverste administrative leder med ansvar for tjenesteproduksjon, kommunalt planverk og god økonomistyring. Du er det viktige bindeleddet mellom administrasjon og politikk, noe som er vesentlig med tanke på oppfølging og gjennomføring av politiske vedtak og videreutvikling av det kommunale service- og tjenestetilbudet for innbyggere og næringsliv. Det vil derfor bli lagt stor vekt på gode kommunikasjonsevner og evne til samhandling med innbyggere, næringsliv og øvrige samarbeidspartnere, og at du fanger opp signaler – både fra politikere, innbyggere og dine medarbeidere. Vi ønsker en resultatorientert og engasjert kommunedirektør som evner å ta i bruk ny teknologi og etablere gode samarbeidsrelasjoner både internt og eksternt.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse, fortrinnsvis på masternivå
 • Inkluderende og samlende lederskap, med fokus på tydelighet og gjennomføring
 • Ledererfaring fra komplekse organisasjoner
 • Strategisk, nytenkende og handlekraftig
 • God prosesskompetanse og erfaring fra endringsprosesser
 • Økonomisk kunnskap og med erfaring innen økonomistyring
 • Kunnskap og forståelse for offentlig forvaltning.
 • Forståelse for politiske styringsprosesser
 • Tydelige kommunikasjonsegenskaper
 • Erfaring fra krise- og beredskapsledelse er positivt
 • Har vilje til å være synlig og til stede i nærmiljøet og evne til å sette seg inn i kommunens og regionens vekstvilkår og utfordringer

Ved tilsetting vil det bli lagt vesentlig vekt på personlig egnethet.

Nannestad kommune kan tilby en topplederstilling med varierte, engasjerende og utfordrende oppgaver i et trivelig og effektivt arbeidsmiljø. Lønn etter avtale.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan opplysninger om søkeren blir offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette. Ønsker du mer informasjon om stillingen er du velkommen til å kontakte våre rådgivere i Yapril AS. Alle henvendelser håndteres konfidensielt i prosessens innledende fase.

Selskap: Nannestad kommune
Tittel: Kommunedirektør
Arbeidssted: Teiealleen 31, 2030 Nannestad
Søknadsfrist: 18.01.2021

Har du spørsmål?

Marius Halvorsen

Management Consultant, Yapril AS

Atle Strande

Management Consultant, Yapril AS

Nannestad kommune

Nannestad kommune er en av to vertskommuner for Oslo lufthavn Gardermoen. Kommunen har hatt stor befolkningsvekst de siste årene og innbyggertallet er nå godt over 14.000. Kommunen er en viktig landbrukskommune med attraktive boligområder, varierte rekreasjonsmuligheter, kultur- og foreningsliv, samt offentlige og private tjenestetilbud. Med sin sentrale plassering på Østlandet, nærhet til Oslo, samt nærhet til verden for øvrig, ser kommunen også gode muligheter for å videreutvikle et dynamisk og bærekraftig næringsliv.

Yapril – Nannestad kommune – Kommunedirektør