Ved Fakultet for ingeniørvitenskap er det ledig stilling som

Seksjonssjef for utdanningsseksjonen

This is NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt
innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Om stillingen

Fakultet for ingeniørvitenskap har ledig fast 100% stilling som seksjonssjef for utdanningsseksjonen. Stillingen utgjør en viktig del av det administrative lederteamet ved IV-fakultetet, og har arbeidssted i fakultetsadministrasjonen, som består av ca. 40 medarbeidere med oppgaver innen utdannings-, og forskningsadministrasjon, kommunikasjon, HR og økonomi.

Fakultet for ingeniørvitenskap tilbyr over 50 ulike studieprogram, og er en vesentlig bidragsyter innenfor bachelor, master- og doktorgradsutdanning innen teknologi i Norge. Utdanningsseksjonen ved fakultetet skal gjennom kontinuerlig utvikling av studieområdet bidra til å realisere NTNUs og fakultetets strategi og mål for utdanning.

Seksjonens hovedansvarsområder er oppfølging av studieprogramporteføljen og studentene i samarbeid med studieprogrammene og instituttene, studieforvaltning, kommunikasjon, etter- og videreutdanning, eksamensavvikling, internasjonalisering og rekruttering av studenter.

Stillingen som seksjonssjef omfatter ansvar for drift og utvikling av seksjonens ansvarsområder, og innebærer personalansvar for 13 dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi forventer at du er en pådriver for utvikling og forbedring, og at du med din interesse for vår virksomhet bidrar aktivt til at fakultetet kan nå sine strategiske mål. Vi håper du vil bidra med din kunnskap og kompetanse på en kreativ, kritisk, konstruktiv og respektfull måte.

Fakultet for ingeniørvitenskap er med sine 8 institutter og virksomhet i både Trondheim, Gjøvik og Ålesund et av NTNUs største fakultet. Vi har pr. i dag om lag 1300 ansatte, ca. 7000 studenter og en samlet omsetning på 1,5 mrd. kroner, hvorav nærmere 600 mill. kroner kommer fra en stor portefølje av eksternfinansierte forskningsprosjekter. Fakultetet er i kraftig vekst og utvikling, og bidrar med aktuell kunnskapsproduksjon nasjonalt og internasjonalt.

Fakultetsadministrasjonen har en stabs- og servicefunksjon overfor fakultetets ledelse, institutter og ansatte. Administrasjonen er preget av faglig bredde og høy kompetanse, og er i kontinuerlig endring og utvikling. Dette er en spennende mulighet for deg som liker å arbeide bredt innenfor et kunnskapsintensivt miljø, og som trives med en hektisk hverdag som krever utstrakt samarbeid på ulike nivå i organisasjonen.

Du rapporterer til avdelingsdirektør, arbeider faglig tett med prodekaner for utdanning og inngår i fakultetets administrative ledergruppe.

Arbeidsoppgaver

 • ledelse og utvikling av arbeidet i utdanningsseksjonen
 • personalansvar for seksjonens ansatte
 • fagansvar for fakultetets utdanningsadministrasjon, prosesser og tjenester
 • sikre gode og effektive prosesser innenfor utdanningsområdet, gjennom kontinuerlig utvikling og fokus på digitalisering
 • bidra i virksomhetsstyringen gjennom plan-, budsjett- og oppfølgingsarbeid
 • rådgivning og lederstøtte til fakultetets og instituttenes ledelse i gjennomføring av strategi og operative planer for utdanning
 • være bindeledd mellom nivåene ved fakultetet og følge opp sentrale prosesser
 • bidra til samhandling i fakultetsadministrasjonen, med instituttene, fellesadministrasjonen ved NTNU og med eksterne samarbeidspartnere
 • delta i relevante nettverk, utvalg og prosjekter, internt og eksternt
 • bidra til utvikling av det studieadministrative området i hele organisasjonen
 • bidra til at NTNU er ett NTNU – også innenfor studieadministrative tjenester
 • være en pådriver for systematisk kvalitetsarbeid innen seksjonens fagområder, på tvers av nivåene i fakultetet

Kvalifikasjonskrav

 • utdanning på mastergradsnivå (omfattende og særlig relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet)
 • god kjennskap til universitet- og høyskolesektoren
 • ledererfaring som innebærer endringsledelse, strategisk ledelse og personalansvar
 • bred administrativ erfaring
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • god digital kompetanse

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring med ledelse av kunnskapsmedarbeidere
 • erfaring med endringsledelse og strategisk ledelse
 • kjennskap til lov- og avtaleverk innenfor utdanningsområdet
 • erfaring med organisasjonsutvikling

Personlige egenskaper

 • god relasjonsbygger, med evne til å motivere og lede ulike medarbeidere, samarbeide på ulike nivå i organisasjonen og finne sin plass i et tverrfaglig lederteam, i en kompleks kunnskapsorganisasjon med mange interessenter
 • god organisasjonsforståelse, med evne til å se helheten, sette strategisk retning, foreta prioriteringer og ta beslutninger
 • innflytelsesrik og konstruktiv, med evne til å skape engasjement og påvirke beslutninger
 • strukturert, med evne til å utarbeide kort-/langsiktige planer og koordinere ressurser
 • en god lagspiller, som oppmuntrer til delingskultur og skaper et inkluderende og utviklende arbeidsmiljø
 • trygg og tydelig i lederrollen, med pågangsmot og evne til å håndtere krevende perioder
 • gode kommunikasjonsevner, med evne til å formidle klare budskap og tilbakemeldinger
 • resultatorientert, med evne til å definere mål og fremme effektivitet

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt din motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

Stillingen er plassert i statens lønnsregulativ kode 1211 seksjonssjef. Lønn etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • navn og adresse til tre relevante referanser

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. 

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med avdelingsdirektør Anne Rossvoll, tlf: 73 59 04 46.  Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med HR-konsulent Wenke Eriksen, e-post: wenke.eriksen@ntnu.no.

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer: IV 207/21

 Søknadsfrist: 26.09.2021

NTNU - kunnskap for en bedre verden

NTNU – kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Fakultet for ingeniørvitenskap 

Fakultet for ingeniørvitenskap tilbyr bachelor- og masterstudier i teknologi, realfagstudier, internasjonale masterprogrammer og en rekke doktorgradsstudier. Vi har mer enn 50 studieprogram å velge mellom. Vår forskning bidrar til en samfunnsutvikling preget av bærekraft og nyskaping. Fakultetet består av åtte institutter og en fakultetsadministrasjon.

Søknadsfrist

26. september 2021

Kommune

Trondheim

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

NTNU Trondheim

Seksjonssjef utdanningsseksjonen – NTNU – Jobbnorge ID211409