VIL DU VÆRE MED Å UTVIKLE FRAMTIDENS KRIMINALOMSORG?

Vi søker leder med god evne til helhetstenkning

Om stillingen

Vi søker leder til seksjon for progresjon, tilbakeføring og sikkerhet i kriminalomsorgsdirektoratet. Seksjonen har ansvar for utvikling av innhold, sikkerhet og regelverk for hele kriminalomsorgen og skal være en faglig motor for å utvikle en framtidsrettet straffegjennomføring som er trygg, åpen og nytenkende.

Det overordnede målet for utviklingsarbeidet i seksjonen er en straff som endrer og et utviklingsarbeid som bidrar til at domfelte lever et kriminalitetsfritt liv etter endt straffegjennomføring.

Seksjonen må jobbe med kriminalomsorgens egne virkemidler, men også samarbeide med velferdsektoren, aktørene i straffesakskjeden og frivillig sektor. 

Seksjonens ansvar for sikkerhet i kriminalomsorgen krever et helhetlig blikk på faktorer som mennesker, organisasjon og teknologi for å ivareta trygghet for domfelte, ansatte, samarbeidspartnere og samfunnet i stort.  I mandatet til seksjonen er også et kontinuerlig forbedringsarbeid av etatens regelverk og å foreslå lov- og forskriftsendring når rettslige rammer bør oppdateres i takt med internasjonale menneskerettigheter m.m. 

Seksjonen er en del av avdeling for forebygging, tilbakeføring og sikkerhet sammen med straffegjennomføringsseksjonen som har ansvar for enkeltsaksbehandling og seksjon for internasjonalt arbeid. 

Dine viktigste oppgaver

 • Du skal sørge for et helhetlig utviklingsarbeid i kriminalomsorgen hvor innhold, sikkerhet og regelverksutvikling ses i sammenheng.
 • Du skal lede seksjonens ni medarbeidere og dere skal sammen
  • Utvikle regelverksarbeidet
  • Utvikle fag- og målgruppestrategier
  • Forvalte og videreutvikle samarbeidet med forvaltningssamarbeidspartnere 
  • Utvikle sikkerhetsområdet, herunder styrke samarbeidet med politiet, utvikle sikkerhetsstrategien og utvikle kartleggingsverktøy

Utdanning og erfaring

 • Relevant universitets-/høyskoleutdanning på master nivå
 • Relevant ledererfaring vektlegges
 • Forvaltningserfaring er ønskelig
 • Det er en fordel med erfaring fra utviklingsarbeid 

Vi ser for oss at du

 • Er en leder med evne til helhetstenkning
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • Er beslutningsdyktig og med god gjennomføringsevne
 • Er analytisk, -med evne til å tenke helhetlig og tverrfaglig

Vi tilbyr

 • Meningsfulle oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdrag
 • Gode pensjons, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Kantineordning, gode treningsmuligheter og parkering
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Stillingen lønnes som seksjonssjef fra kr 700.000 – 830.000 pr år avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner, det blir trukket 2 % innskudd til statens pensjonskasse. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Generell informasjon

Kriminalomsorgen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiv for å kunne bidra til en enda bedre oppgaveløsning.  

Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i jobbsøkerportalen vår. Du kan lese mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene her.

Vi gjør oppmerksom på at det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for ansettelse.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt om arbeidsområdet. 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Heidi Bottolfs, tlf 416 26 710

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på 75 54 22 20. 

Om kriminalomsorgen

Kriminalomsorgens samfunnsoppdrag er å gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Målet vårt er at den domfelte etter soning skal velge å leve et kriminalitetsfritt liv. Kriminalomsorgen består av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS og fem regioner med cirka 60 lokale fengsler og friomsorgskontor.

KDI holder til i lyse og trivelige lokaler i Kriminalomsorgens hus i Lillestrøm, og har også en lokasjon i Horten. KDI ledes av en direktør og er organisert med tre avdelinger og to staber: Avdeling for straffegjennomføring, Avdeling for forebygging, tilbakeføring og sikkerhet, Avdeling for organisasjon, HR og ressurser, Stab for kommunikasjon og samfunnskontakt og Stab for strategi og analyse. 

Søknadsfrist

13. juni 2021

Kommune

Lillestrøm

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Lillestrøm

Seksjonssjef – Kriminalomsorgsdirektoratet – Jobbnorge