Vil du jobbe med arkiv- og dokumentforvaltning i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag?

Rådgiver/seniorrådgiver – arkiv og dokumentforvaltning

Om stillingen

Statens sivilrettsforvaltning(SRF) er en organisasjon i utvikling. Vi søker nå en engasjert og faglig dyktig rådgiver/seniorrådgiver som vil være med på å videreutvikle arkiv og dokumentasjonsforvaltning i SRF. Arbeidssted er Oslo eller Hamar.

Statens sivilrettsforvaltning har en bred oppgaveportefølje og forvalter statlige ordninger på tvers av sivil- og strafferetten. Ordningene skal sikre individets rettigheter, rettslikhet og bidra til god rettspleie. SRF er sentral vergemålsmyndighet og er etatstyrer for Kontor for voldsoffererstatning. I tillegg har vi sekretariatsfunksjoner for en rekke kommisjoner og utvalg.

Stillingen er plassert i seksjon for digitalisering, IKT og dokumentasjon, og er en del av arkivteamet som rapporterer til arkivleder. Seksjonen har 15 ansatte og et godt fagmiljø med bredt sammensatt kompetanse. Du vil være sentral i det videre digitaliseringsarbeidet i SRF og som vår nye systemforvalter vil du være med å videreutvikle og optimalisere SRFs bruk og forvaltning av sak- /arkivsystemet.

SRF er i dag i gang med anskaffelse av sak-/arkivsystem i sky. Du som begynner hos oss vil umiddelbart delta i prosjektet hvor du vil ha en nøkkelrolle med store muligheter til å påvirke den videre utviklingen av hvordan dokumentasjon styres og forvaltes i SRF.  Vi ser derfor etter deg som har god forståelse for fag, organisasjon, prosesser og system og evner å se disse i sammenheng. Du vil bidra i prosjekter for å sikre god arkivkvalitet og jobbe helhetlig og strategisk for å sikre god informasjonsstyring i virksomheten. Du identifiserer deg med våre verdier service, tillit, effektivitet, respekt og kvalitet (STERK).

Arbeidsoppgaver

 • systemforvalter av vårt sak-/arkivsystem
 • delta i eller lede prosjekter innen fagområdet
 • aktivt delta i utvikling, vedlikehold og implementering av styrende dokumentasjon
 • foreta faglige vurderinger og utarbeiding av beslutningsgrunnlag
 • bidra til forbedring av oppgaveløsningen innen arkiv- og dokumentasjonsforvaltning
 • arkivfaglig rådgivning og opplæring av SRF sine medarbeidere.
 • øvrige oppgaver knyttet til digitalisering og utvikling av Statens sivilrettsforvaltning
 • ivareta andre oppgaver ved behov

Kvalifikasjonskrav

 • du må ha høyere relevant utdanning fra høgskole/universitet, minimum på bachelornivå med arkiv og dokumentasjonsforvaltning eller lignende i fagkretsen
 • god IKT-kompetanse
 • du må ha erfaring med systemforvaltning av Noark baserte systemer i offentlig sektor
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne

Vi ønsker at du har

 • erfaring med bruk av skytjenester
 • erfaring med prosjektledelse, gjerne i forbindelse med innføring av sak-/arkivsystemer
 • kunnskap om informasjonssikkerhet og praktisk oppfølging av regulatoriske krav knyttet til personvern samt håndtering av personopplysninger.
 • god erfaring med Microsoft 365
 • erfaring med nasjonale felleskomponenter og andre løsninger som generer informasjon

Personlige egenskaper

 • faglig engasjert, nysgjerrig og brenner for kompetansedeling
 • evne til å samhandle med ulike brukergrupper
 • du kan se en problemstilling fra flere perspektiver
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • du er selvstendig og tar ansvar for egen framdrift
 • løsningsorientert og initiativrik

Vi tilbyr deg

 • en faglig utfordrende stilling med meningsfylte arbeidsoppgaver
 • et hyggelig og dynamisk arbeidsmiljø sentralt i Oslo eller på Hamar
 • gode muligheter for faglig utvikling 
 • fleksitid og trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse

Stillingene lønnes etter statens lønnsregulativ, avhengig av kompetanse og kvalifikasjoner: rådgiver (stillingskode 1434) i lønnsspennet kr 520 000 – kr 570 000, seniorrådgiver (stillingskode 1364) i lønnsspennet kr 560 000 – 735 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger

Staten legger vekt på mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Statens sivilrettsforvaltning deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål.

Ved ansettelse gjelder 6 måneders prøvetid. 

Har du spørsmål? Ta kontakt med arkivleder Maja Braaten på telefon 22991317.

Søknadsprosess

Elektronisk søknad sendes via http://www.jobbnorge.no.

Søknaden skal inneholde vedlegg som vitnemål/karakterutskrift og attester. Disse må lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Det kan ikke påregnes at vi etterspør dokumentasjon som ikke er vedlagt.

Søkere vil motta en bekreftelse på e-post ved innsendt søknad. Det er derfor viktig å påse at riktig e-postadresse er oppgitt i søknaden.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. offentlighetslova § 25. Eventuelle ønsker om reservasjon må begrunnes. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ditt ønske til følge.

Om Statens sivilrettsforvaltning

Statens sivilrettsforvaltning (SRF) har en bred oppgaveportefølje og forvalter statlige ordninger på tvers av sivil- og strafferetten. Ordningene skal sikre individets rettigheter, rettslikhet og bidra til god rettspleie. Våre arbeidsoppgaver er i stor grad knyttet til behandling av enkeltsaker innenfor blant annet områdene vergemål, rettshjelp, erstatning etter strafforfølging og voldsoffererstatning. Statens sivilrettsforvaltning er også sentral vergemålsmyndighet, og vi har etatsstyringsansvaret for Kontoret for voldsoffererstatning. Vi er sekretariat blant annet for Den rettsmedisinske kommisjon, Barnesakkyndig kommisjon, Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll, Erstatningsnemnda for voldsofre, Stortingets utvalg for rettferdsvederlag og Konkursrådet. SRF forvalter også garantiordningen for bobehandling ved mistanke om økonomisk kriminalitet og tilskuddsordningen for spesielle rettshjelpstiltak.

Vi har for tiden om lag 70 medarbeidere og holder til i sentrale lokaler i Oslo og på Hamar. Se www.sivilrett.no for nærmere informasjon.

Søknadsfrist

19. oktober 2021

Kommune

Hamar, Oslo

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Oslo eller Hamar

Rådgiver/seniorrådgiver – Statens Sivilrettsforvaltning – Jobbnorge – ID213138