Har du et klokt hode og varmt hjerte som brenner for klima og miljø?

Jurist

Deg og jobben:

I denne jobben skal du behandle klagesaker som gjelder vedtak etter miljølovverket. Du skal blant annet jobbe med saker knyttet til motorferdsel, rovvilt, akvakultur, forurenset grunn og forsøpling.

Du skal forberede og oversende klager til avgjørelse i Miljødirektoratet, og du skal behandle og avgjøre klager som er oversendt fra kommunene.

I tillegg til klagesaksbehandling er veiledning til kommuner, enkelpersoner og bedrifter er også en del av jobben.

Sakene kan være kompliserte og uvanlige. Det betyr at du må like å være en “gravende jurist” som kan finne ut av ting, samtidig som du må være i stand til å gjøre komplisert jus forståelig for alle.

Du må være samarbeidsorientert, slik at du kan se jus i sammenheng med de øvrige fagområdene i avdelinga. Du er nysgjerrig, åpen og du har et høyt arbeidstempo når det trengs.

Vi søker deg som har:

– master i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen
– interesse for miljøforvaltning
– gode samarbeidsevner
– god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk 

Hvis du har erfaring fra arbeid med miljølovverket og/eller offentlig forvaltning vil det være en fordel.

Som medarbeider hos oss...

… jobber du i et godt tverrfaglig miljø med dyktige og engasjerte kolleger. Du får fleksibel arbeidstid og vil nyte godt av vår rause arbeidsgiverpolitikk og velferdsordninger.

Som ny hos oss får du den opplæringen du trenger og en egen fadder.

I denne stillingen vil du bli tilbudt lønn som rådgiver i kode 1434 eller seniorrådgiver i kode 1364 fra kr 490 000 – kr 620 000,- pr. år, avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner.

Du får pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (og fra lønnen trekkes du 2 %).

Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Spørsmål om stillingen kan rettes til miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Nordland ved seksjonsleder Oddlaug Ellen Knutsen, på 75 53 15 55 eller fylkesmiljøvernsjef Torfinn Sørensen, på 75 53 16 88.

Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke, uansett kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. 

Embetet ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5 % av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV’en.

Når søknadsfristen er gått ut, utarbeider vi offentlig søkerliste. Dette er i henhold til offentleglova. Søkere som ber om å bli unntatt fra offentlighet, må begrunne dette. Opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om å bli unntatt fra offentlig søkerliste. Vi vil i så fall varsle deg før offentliggjøring. 

Kravet til utdanning må dokumenteres som vedlegg til søknaden i Jobbnorge.

Litt om oss

Fylkesmannen – Kongens representant. Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk og å sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode.Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, samt oppgaver innen landbruk og miljø, helse- og utdanningssektoren. Embetet har omlag 160 medarbeidere.

 

Klima- og miljøavdelinga forvalter nasjonalt miljøregelverk og veileder om miljøverdier i fylket. Vi bidrar til at miljøpolitikken til regjeringen blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Vi abeider for en bærekraftig utvikling ved å begrense forurensning og ta vare på naturmangfoldet. Viktige oppgaver er å vurdere og følge opp utslippstillatelser, føre tilsyn, forvalte viktige arter, naturtyper og verneområder, samt å uttale oss om miljøeffekter av inngrep i naturen på land, i vassdrag og sjø. Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet er oppdragsgiverne våre. Vi er 32 medarbeidere.

Søknadsfrist

26. oktober 2020

Kommune

Bodø

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Jobbnorge-ID

193304

Jurist – Fylkesmannen i Nordland