Vi søker en engasjert, strategisk og utviklingsorientert leder

Ekspedisjonssjef i Innvandringsavdelingen

Om Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet jobber for rettssikkerhet og trygghet. Vårt ansvarsområde er stort, og våre saksfelt er gjenstand for mye oppmerksomhet. Vi er en spennende arbeidsplass med et krevende samfunnsoppdrag. Oppgavene vi skal løse er viktige for mange menneskers hverdag og for Norge som rettsstat.

Justis- og beredskapsdepartementet ivaretar rollene som faglig sekretariat for politisk ledelse, som etatstyrer og som forvaltningsorgan. Justis- og beredskapsdepartementet har det overordnede ansvaret for å utforme statens innvandringspolitikk.

For mer informasjon om departementet, se www.regjeringen.no.

Innvandringsavdelingen har ansvaret for gjennomføringen av regjeringens innvandringspolitikk. Det innebærer bl.a. regelverksutviklingen på utlendingsfeltet, styringen av Utlendingsdirektoratet (UDI) og det administrative ansvaret for Utlendingsnemnda (UNE). Avdelingen har også ansvaret for å ivareta norske interesser på utlendingsfeltet i samarbeidet med EU, på Schengenområdet og overfor en rekke internasjonale organisasjoner.

Avdelingen har pr. i dag ca. 40 medarbeidere og en ledergruppe på fire avdelingsdirektører i tillegg til ekspedisjonssjefen.

Om stillingen

Arbeidet på innvandringsfeltet er et sammensatt samfunnsoppdrag med stor politisk oppmerksomhet, nasjonalt og internasjonalt. Arbeidet preges av globale trender og internasjonale forpliktelser, og av et detaljert regelverk som griper inn i livet til enkeltmennesker. Både globale og nasjonale forhold påvirker arbeidet på kort og på lang sikt.

En sentral oppgave for ekspedisjonssjefen er å sikre et godt regelverk, og styring av UDI og UNE i tråd med moderne og statlige styringsprinsipper. Videre skal ekspedisjonssjefen tilrettelegge for langsiktig politikkutforming, herunder beredskapsplanlegging for svingninger i antall ankomster og søknader om opphold og asyl.

Vi forventer at vår nye leder evner å sikre at avdelingen er effektiv, utviklingsorientert og fleksibel i møte med utfordringene på kort og lang sikt. Du må sikre rett kompetanse, og bidra til et godt samarbeid internt, på tvers av forvaltningen og på tvers av samfunnet for øvrig.

Vår nye leder er en del av JDs toppledergruppe, og vi forventer at du bidrar aktivt i toppledergruppens arbeid. Utvikling av egen ledergruppe vil også være en sentral oppgave.

Kvalifikasjonskrav

 • jurist eller annen relevant utdanning på masternivå
 • solid ledererfaring. Gode resultater vektlegges
 • god kunnskap om offentlig forvaltning, embetsverkets rolle og politiske prosesser
 • forståelse for komplekse organisasjoner, utviklingsbehov, statlige budsjettprosesser og styring
 • svært god rolleforståelse
 • gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig, på norsk og på engelsk
 • god administrativ og økonomisk forståelse

Det er en fordel med

 • erfaring fra samarbeid på tvers av forvaltningen. Gode resultater vektlegges
 • erfaring fra ledelse i en offentlig virksomhet eller etatsstyring av en offentlig virksomhet
 • departementserfaring og forståelse for forholdet mellom fag og politikk
 • forståelse for og gjerne erfaring fra arbeid med regelverksutvikling
 • erfaring fra eller kunnskap om utlendingsfeltet, herunder internasjonalt samarbeid

For å lykkes i stillingen er det viktig med

 • evne til strategisk ledelse  
 • evne til å operasjonalisere mål og føringer
 • evne til å oppnå resultater gjennom andre, herunder bidra til motiverte medarbeidere og ledere
 • gode samarbeidsevner
 • god evne til å håndtere fagfeltets kompleksitet
 • faglig og personlig integritet
 • evne til å stå i kriser over tid / stor arbeidskapasitet
 • interesse for å utvikle eget lederskap

Som ansatt i Justis- og beredskapsdepartementet, forventer vi at du skal kunne identifisere deg med våre verdier som er åpenhet, integritet og arbeidsglede.

Vi tilbyr

 • interessante og samfunnsnyttige oppgaver i et tverrfaglig miljø
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • nærhet til politiske beslutninger
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger, med medlemskap i Statens pensjonskasse
 • egen bedriftshelsetjeneste, treningsmuligheter/bedriftsidrettslag
 • hyggelig kantine

Les mer om å jobbe i JD her.

Lønn:  Etter avtale og innenfor rammen av statens lederlønnsordning.

Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 

Den som ansettes må være norsk statsborger og kunne sikkerhetsklareres.

Tiltredelse: Så snart som mulig etter 1. september 2021

Slik søker du

Ta gjerne kontakt med departementsråd Heidi Heggenes tlf.  22 24 55 35 eller assisterende departementsråd Anne K Herse, tlf. 48 14 52 70 for en uforpliktende samtale eller for nærmere opplysninger om stillingen.

Søknad sendes elektronisk via linken “Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester. Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for ansatte som har behov for det.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Søknadsfrist

18. mai 2021

Kommune

Oslo

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Ekspedisjonssjef i Innvandringsavdelingen – Justis- og beredskapsdepartementet – Jobbnorge ID204924