Barne- og familiedepartementet søkjer etter jurist innan arbeidsrett

Fagdirektør - jurist - arbeidsrett

Om departementet

Barne- og familiedepartementet (BFD) har ansvar for barnevern, den generelle barne- og ungdomspolitikken, familie og samliv, tru og livssyn og forbrukarpolitikk. Departementet har etatsstyringsansvar for seks underliggjande verksemder. BFD har omkring 150 tilsette fordelte på fire avdelingar og ei kommunikasjonseining. For meir informasjon, sjå www.regjeringen.no

Plan- og administrasjonsavdelinga arbeider med styring av departementet og samordnar departementets arbeid med statsbudsjettet, økonomistyringa i departementet og styringa av underliggjande verksemder. Avdelinga har og ansvaret for personalpolitikk og organisasjonsutvikling i departementet, interne fellessystem og departementets arbeid med sikkerheit og beredskap. I tillegg har avdelinga felles drifts- og støttefunksjonar for departementet. Avdelinga har tre seksjonar: Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling, seksjon for arkiv og IKT og seksjon for budsjett og styring.

Om stillinga

Vi søkjer etter fagdirektør (jurist) til seksjon for personal- og organisasjonsutvikling. Seksjonen  har ansvar for forvalting og utvikling av  personal- og organisasjonsfeltet i departementet og har den sentrale kompetansen på arbeidsrett. Seksjonen har sekretariatsansvaret for samarbeidsutvalet med tillitsvalde og verneteneste og har ansvaret for løn, lønsforhandlingar og personvern. Seksjonen gir råd til dei andre avdelingane i einskildsaker innan personalspørsmål.

I stillinga som fagdirektør – vil du vere ressursperson som stiller med juridisk kompetanse for heile departementet i personalsaker og i andre juridiske problemstillingar innan arbeidsrett, forvaltingsrett,  offentleglova og personvernreglar. Stillinga inneber også rådgiving og støtte til departementets underliggande verksemder, særleg innan arbeidsrett.

Arbeidsoppgåver

 • Saksbehandle personalsaker, varslingssaker,  mobbe- og trakasseringssaker og ved konfliktar
 • Gje råd og støtte leiarar i prosessar og i einskildsaker
 • Saksbehandle innan forvaltningsrett og offentleglova, mellom anna habilitetsvurderingar av politisk leiing
 • Opplæring i forvaltingsrett, offentleglova og arbeidsrettslege spørsmål
 • Medverke og også leie utviklingsarbeid på personal- og organisasjonsfeltet
 • Delta i omstillingsarbeid i departementet eller i andre verksemder under Barne- og familiedepartementet
 • Juridisk bistand ved rettslege tvistar i arbeidsrett for domstolane
 • Ansvar for system og rutinar innan personvernreglar 
 

Krav for stillinga:

 • Juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitskap
 • Solid arbeidserfaring innan arbeids- og forvaltingsrett og svært god kjennskap til arbeidsrettsleg lov- og avtaleverk for statleg sektor
 • Erfaring frå å leie prosessar eller prosjekt

Det er ein fordel at du har interesse for personvernreglar og offentleglova, og at du har erfaring frå departement eller anna statleg verksemd.

Personlege eigenskapar

Vi ønskjer at du som blir tilsett:

 • Har evne til å gje råd og har høg integritet i dine vurderingar
 • Kan formidle komplekse problemstillingar og utrykkje deg godt skriftleg og munnleg
 • Har evne til å arbeide sjølvstendig og drive  prosessar
 • Er fleksibel, taklar stress og har gode samarbeidsevner

Andre opplysningar

 • Vi ber om at attestar og vitnemål ligg ved søknaden
 • Vi gjer merksam på at søkjarar kan bli oppførte på offentleg søkjarliste sjølv om dei har bede om å bli handsama konfidensielt. Søkjarar vil i så fall bli varsla på førehand

Vi tilbyr

 • Gode høve for eigenutvikling
 • Eit godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer
 • Introduksjonskurs og fadderordning
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • God pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse Trening i arbeidstida

Stillinga blir lønna som fagdirektør med løn frå kr. 710 000 til  860 000. For særleg godt kvalifiserte søkjarar kan høgare løn vurderast.

Har du spørsmål?

Kontaktpersonar for stillinga:

 • Personalsjef Elisabeth Pedersen Lange,  ELA@bfd.dep.no, mobnr: 909 45 087
 • Fagrådgjevar Astrid Øygarden. AVO@bfd.dep.no, mobnr: 959 38 082

BFD som arbeidsgjevar

BFD ønskjer som arbeidsgivar å spegle mangfaldet i samfunnet. Difor oppmodar vi alle kvalifiserte kandidatar uavhengig av bakgrunn, til å søkje jobb i departementet. Departementet arbeider for å realisere regjeringas inkluderingsdugnad om at 5 prosent av nytilsette i staten skal vere personar med nedsett funksjonsevne eller hol i CV-en. Opplysningar om dette kan bli brukt til registreringsføremål.  Vi sørgjer for å leggje til rette arbeidsplassen dersom det er behov for det.

Søknadsfrist

21. februar 2021

Kommune

Oslo

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

Akersgaten 59, 0180 Oslo

Fagdirektør – jurist – arbeidsrett – Barne- og familiedepartementet – Jobbnorge