To ledige faste stillinger som juridisk rådgiver/seniorrådgiver i Oslo

Er du en engasjert jurist som vil jobbe med miljørett?

Om stillingen

Du har nå mulighet til å søke deg til et av Norges største miljørettskontorer. Som jurist i Miljødirektoratet vil du ha en nøkkelrolle i utviklingen og håndhevingen av miljøregelverket. Juristrollen innebærer et nært daglig samarbeid med andre jurister og med miljøfagmedarbeiderne ellers i direktoratet. Du vil få varierte oppgaver, en bred oppgaveportofolio, faglige utfordringer og selvstendig ansvar.

Juridisk seksjon består av 15 jurister som bistår miljøfagavdelingene med juridisk rådgiving og veiledning innen miljørett og generell forvaltningsrett. Sentrale lover under juridisk seksjons ansvarsområde er forurensningsloven, produktkontrolloven og klimakvoteloven med tilhørende forskrifter.

Seksjonen har arbeidssted på Helsfyr i Oslo.

Stillingens hovedansvarsområder

 • rådgivning og saksbehandling innen konsesjonsbehandling og regelverksutvikling for offshorevirksomhet og landbasert industri

 • juridiske problemstillinger knyttet til klimagassutslipp og håndheving av klimakvotesystemet

 • juridiske problemstillinger knyttet til avfall og grunnforurensning

 • implementering av EU-regelverk, særlig innenfor produkt- og kjemikaliereguleringer

 • arbeid med miljøkriminalitet og EØS-relaterte spørsmål

Klaudia Lech

Kompetansekrav

Kvalifikasjoner

 • juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap med godt resultat. Vårens kandidater kan også søke.

 • du kommuniserer godt både muntlig og skriftlig

 • du har god kjennskap til, og gjerne erfaring fra offentlig forvaltning

Egenskaper

 • du kombinerer selvstendig arbeid med godt samarbeid med ulike folk og fagmiljøer

 • du kan håndtere mange saker samtidig og tar ansvar for fremdrift

 • du er analytisk og har god vurderingsevne

 • du er faglig trygg, har faglig integritet og står støtt i møte med andre fagfolk

 • du har god forståelse av din egen og Miljødirektoratets rolle

Vi tilbyr

 • fast stilling som rådgiver fra kr. 488 000 (ltr. 55) til kr. 583 900 (ltr. 65), eller som seniorrådgiver fra kr. 532 300 (ltr. 60) til kr. 691 400 (ltr. 74) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes høyere.

 • utfordrende arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde

 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling i et godt juridisk fagmiljø

 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert trening i arbeidstida

 • fleksible arbeidstidsordninger og pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse

Spørsmål om stillingen og hvordan du søker

Kontaktperson for stillingen er seksjonsleder Frantz Nielsen, telefon 412 16 872/ frantz.nielsen@miljodir.no. Spørsmål om søknadsprosessen kan også stilles til Yvonne Roualet Thoresen på telefon 986 35 720.

Du sender søknad med relevante vitnemål og attester elektronisk gjennom Jobbnorge.no. 

Vi ønsker at dine vitnemål lastes opp gjennom Vitnemålsportalen.

Merk søknaden 26-2021 TJU

Søknadsfrist: 20. mai 2021

Vi utarbeider offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jf. offentlighetsloven §25. Dersom vi ikke etterkommer en anmodning om å unntas offentlighet, vil du få beskjed og anledning til å trekke søknaden din.

Her er lenke til vår personvernerklæring.

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne, hull i CV og personer med innvandrerbakgrunn.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si bli positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene i Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer deg til å krysse av i jobbportalen dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Om oss

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning.
Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har om lag 730 faste ansatte ved kontorene våre i Trondheim og Oslo, og i Statens naturoppsyn (SNO), som er lokalisert 58 steder i landet. 

Søknadsfrist

20. mai 2021

Arbeidsgiver

Kommune

Oslo

Omfang

Heltid (2 stillinger)

Varighet

Fast

Arbeidssted

Helsfyr

Jurist – Miljødirektoratet – Jobbnorge – ID205918