Institutt for sykepleie- og helsevitenskap har ledig en midlertidig stilling som

Stipendiat i avansert klinisk allmennsykepleie

Om stillingen

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for sykepleie- og helsevitenskap er det ledig 100% stilling som stipendiat innen avansert klinisk allmennsykepleie. Stipendiatstillingen vil være tilknyttet forskningsmiljøet i avansert klinisk allmennsykepleie. Hovedarbeidssted er p.t. campus Bakkenteigen, Vestfold.

Ansettelsen skjer for en periode på tre år med ren forskerutdanning uten undervisningsplikt. Starttidspunkt vil være september 2021. Ved ansettelse finnes det mulighet til å søke om justering i stillingsprosent i hht. forskriften.

Nærmeste overordnede er faggruppeleder Mette Tøien.

Om doktorgradsprosjektet

Det overordnede målet for doktorgradsprosjektet «Tilgang til pleie og omsorg i primærhelsetjenesten – innovative helsetjenester med avansert klinisk allmennsykepleie» er å kartlegge og evaluere nye modeller for avansert klinisk allmennsykepleie (AKS) for primærhelsetjenesten med hensikt å forbedre pasientenes tilgang til effektiv pleie og behandling. Det er ønskelig at stipendiaten utforsker hvordan AKS jobber i primærhelsetjenesten, og hva som fremmer/hemmer hensiktsmessig bruk av AKS kompetanse, og hvordan tilgang til pleie og omsorg i primærhelsetjenesten kan forbedres med innovative helsetjenester med avansert klinisk allmennsykepleie.

Prosjektets faglige tilknytning
Stipendiaten som skal gjennomføre prosjektet vil bli en sentral del av fagmiljøet tilknyttet masterutdanningen i avansert klinisk allmennsykepleie ved USN. Fagmiljøet har vært blant pionerene i AKS-utdanning i Norge, og er blant de nasjonalt førende når det kommer til utdanning i avansert klinisk allmennsykepleie. Fagmiljøet utgjør et eget forskningsmiljø, men samarbeider også med flere etablerte forskningsgrupper ved USN (Eldreforsk, Vitensenteret, Praksisforsk). Fagmiljøet har siden 2015 drevet forskning gjennom det seksårige NFR-prosjektet: «Providing person-centred healthcare – by new models of advanced nursing practice in cooperation with patients, clinical field and education (PRAKSISVEL)» ledet av professor Lisbeth Fagerström. Prosjektet som nå er i sluttfasen har bidratt med viktige resultater (forskningsartikler, konferansebidrag og norsk fagbok om AKS) knyttet til både AKS utdanning og tidlig fase av implementering av AKS i helsetjenestene. Doktorgradsprosjektet vil bidra til en videreføring av dette arbeidet. Overordnet skisse for prosjektet kan fås på forespørsel.  

Prosjektets overordnede relevans
Nasjonal satsning på masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie kommer som et svar på primærhelsetjenestens utfordringer med raskt voksende og utvidede ansvarsområder i pleie og behandling av pasienter med et variert og komplekst helsebehov. USN har drevet AKS utdanning siden 2015, og et økende antall uteksaminerte AKS-kandidater er nå i arbeid i primærhelsetjenestene. Vi er derved på vei inn i en ny fase, der reell utprøving av nye modeller og utvikling av entreprenørielle og innovative arbeidsmåter og roller står i fokus. Behovet for å kartlegge og evaluere dette er stort, både for å dokumentere betydningen av AKS i primærhelsetjenestene og for å bidra til videreutviklingen av fagfeltet. Dette prosjektet vil derfor være et svært viktig bidrag i det entreprenørielle arbeidet med å utvikle nye AKS roller i primærhelsetjenesten. Forskningen vil være et viktig bidrag i den nasjonale og internasjonale kunnskapsbasen knyttet til AKS, og styrker AKS som forskningsområde ved USN.

Kvalifikasjoner

Søkere til stipendiatstillinger må ha mastergrad (120 stp.) innen avansert klinisk sykepleie/allmennsykepleie eller tilsvarende relevant mastergrad.

Det forutsettes at den som får stillingen søker og innvilges opptak ved Fakultet for helse- og sosialvitenskaps doktorgradsprogram i personorientert helsearbeid ved universitetets doktorgradsprogram innen tre måneder fra tiltredelse i stillingen. For opptak til doktorgradsprogrammene ved USN stilles det normalt krav om vektet gjennomsnittskarakter B eller bedre på mastergraden. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen.

Den som tilsettes må ha evne til å ta initiativ og arbeide selvstendig, systematisk og målrettet. Søkeren må ha gode samarbeidsevner, være kreativ og løsningsorientert, og ha ønske om å bidra både faglig og sosialt inn i et innovativt og nytenkende fagmiljø. I tillegg til formell kompetanse vil søkerens motivasjon for forskning og potensiale for å fullføre en doktorgradsutdanning vektlegges. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning.

Vi tilbyr

  • Spennende, innovativt og utviklende fagmiljø.
  • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
  • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
  • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 482 200 per år. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen. I særskilte tilfeller kan det blir aktuelt å tilsette i stillingskode 1378.

Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er tilsettingsutvalget for stipendiater ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:
Førsteamanuensis Linn Hege Førsund, e-post: linn.hege.forsund@usn.no, telefon: 31008777 / 99276335

Professor Lisbeth Fagerström, e-post: lisbeth.fagerstrom@usn.no, Telefon: +358503204612

For spørsmål om søknadsprosessen:
Seniorkonsulent Cathrine H. Fagerli, e-post: cathrine.h.fagerli@usn.no

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

  • Attesterte vitnemål av bachelor- og mastergrad (120 stp.).
  • CV
  • Prosjektbeskrivelse, inkludert beskrivelse av søkerens motivasjon for å søke, og hvordan søkerens erfaring passer prosjektet og fagmiljøet i avansert klinisk allmennsykepleie (totalt 7-10 sider)
  • Masteroppgave eller tilsvarende
  • Eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
  • Kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Oversettelsene må være sertifiserte.  

Tentativ intervjuperiode vil være mai – juni 2021.

Søknaden blir vurdert etter vedlagt dokumentasjon, og det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden i Jobbnorge innen søknadsfristens utløp.

Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Velkommen til USN

Velkomstvideo

Om oss

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.

Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Søknadsfrist

31. mai 2021

Kommune

Horten

Omfang

Heltid

Varighet

Åremål

Arbeidssted

Vestfold

Stipendiat i avansert klinisk allmennsykepleie – USN Handelshøyskole – ID 202956 – Jobbnorge