Seniorrådgivere - Kompetansesenter rus, Nord-Norge

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

KoRus-Nord skal styrke sin virksomhet innenfor flere områder; samarbeid omkring utsatte barn og unge i kommunene, videreutvikling av de nasjonale nettressursene forebygging.no og kommunetorget.no, samt praksisnær FoU knyttet til konkrete satsinger i vårt oppdrag fra Helsedirektoratet. I den forbindelse utlyser vi to stillinger som seniorrådgivere.

Aktuelle oppgaver
 • Bistå kommunene i tjenesteutvikling, herunder iverksetting av nasjonale føringer i praksis.
 • Undervisning og veiledning om ulike faglige temaer og konkrete metoder.
 • Faglig videreutvikling og redaksjonelt arbeid på de nasjonale nettressursene forebygging.no og kommunetorget.no.
 • Videreutvikling av praksisnær FoU knyttet til konkrete satsinger i vårt oppdrag, som for eksempel Program for folkehelsearbeid og ulike kartleggingsverktøy.  

De som ansettes vil inngå i ulike interne arbeidsgrupper og i regionale nasjonale nettverk.
Det konkrete innhold i den enkelte stilling vil bli definert ut fra kompetansen til de som tilsettes.
Innholdet i stillingen vil kunne endre seg i tråd med endringer i interne behov, og/eller i oppdraget fra Helsedirektoratet.
Det forventes at den som tilsettes bidrar aktivt til at KoRus-Nord sin samlede oppgaveportefølje utføres.
Stillingen innebærer normalt reiseaktivitet. Pga. koronasituasjonen har vi pr. i dag reiserestriksjoner. 

Utdanningskrav og kvalifikasjoner
 • De som tilsettes må ha utdanning på mastergrads-/hovedfagsnivå/Ph.D innenfor relevante fagområder.
 • Kunnskap om fagfeltet og kommunesektoren
 • Erfaring fra tjenester for barn og unge, for eksempel helsestasjon, barnevern
 • Erfaring fra Forsknings- og/eller utviklingsarbeid
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne 
Personlige egenskaper
 • Initiativrik og resultatorientert
 • God gjennomføringsevne
 • Gode samarbeidsevner, samt evne til å jobbe selvstendig
 • Strategisk, systematisk, målrettet og fleksibel
 • Engasjement og evne til utvikling og omstilling
Vi tilbyr
 • Trivelige og kunnskapsrike  kollegaer
 • Varierte og interessante arbeidsoppgaver
 • Faglig oppfølging, og gode muligheter for faglig utvikling
 • UNN / KoRus-Nord er en IA bedrift
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn iht. gjeldende overenskomster og avtaler

KoRus-Nord er ett av 7 regionale kompetansesenter innen rusfeltet i Norge, og arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet. KoRus-Nord er lokalisert i Narvik. Vi har 24 ansatte fordelt på 21.4 årsverk.

KoRus-Nord sin hovedmålgruppe er kommunalt ansatte i Nordland, Troms og Finnmark. Vi har også oppgaver rettet mot spesialisthelsetjenesten.

KoRus-Nord skal være en “tjeneste for tjenestene” og for den forebyggende virksomheten i kommunene. Vårt overordnede  samfunnsoppdrag er å bidra til å styrke kompetansen og kvaliteten i tjenestene.

Faglig omfatter vårt oppdrag kompetanseutvikling innenfor fire primære arbeidsområder: Rusforebygging, Tidlig innsats, Rusarbeid – oppfølging og behandling, samt videreutvikling og drift av de nasjonale nettjenestene forebygging.no og kommunetorget.no

KoRus-Nord samarbeider tett med landets øvrige KoRus-er, andre kompetansemiljøer i regionen på tilgrensende fagområder, samt med Fylkesmannen, fylkeskommunene og brukerorganisasjoner.  

Se vår hjemmeside KoRus-Nord for mer informasjon om vår virksomhet.  

Søknadsfrist

19.11.2020

Sted

Narvik

Stilling

Seniorrådgivere

Kontaktinfo

Marit Andreassen
Leder
 95763023
 76967340
UNN – Seniorrådgivere – Kompetansesenter rus