Vi ser etter deg som har stort engasjement og et hjerte for ungdom

Miljøterapeuter (vikariat)

Informasjon om arbeidsstedet og stillingen

På Geithus ligger en traumebevisst forståelsesramme til grunn for det miljøterapeutiske og systematiske arbeidet. Dette krever mye av den enkelte ansatte, da det innebærer at institusjonens menneskesyn, holdninger og verdier skal gjenspeiles i det praktiske arbeidet vi gjør. For at våre ungdommer skal utvikle sine iboende ressurser for mestring av eget liv, kreves høy grad av medvirkning, tydelige grenser og rammer, målrettet og verdiforankret arbeid, god dokumentasjon og tilstedeværelse i ungdommens opphold hos oss.

Ved Buskerud, Vestfold og Telemark (BVT) behandling ungdom, avdeling Geithus er det ledig 5 midlertidige 100 % stillinger som Miljøterapeuter i turnus. Varighet på 6 måneder med mulighet til forlengelse.

Geithus har todelt turnus med dag- og kveldsvakter, og langvakter inntil 14 timer. Geithus har egne våkne nattevakter. Turnus i Bufetat region sør er aldri statisk, og endringer kan forekomme.

Geithus ligger i Modum kommune, omtrent midt mellom Drammen og Hønefoss.

Hva vil arbeidsdagen din bestå av?

 • Miljøterapi i henhold til barnets (og familiens) beste og institusjonens beskrevne planer og føringer.
 • Målstyrt omsorgs – og endringsarbeid.
 • Dokumentasjon i henhold til Standardisert Forløp og øvrige planer og føringer.
 • Driftsrettede oppgaver knyttet til trygghet og trivsel for alle.
 • Meransvars oppgaver knyttet til skole, helse, tiltaksansvar for en eller flere ungdommer, familie, kartlegging, Standardisert forløp, Trygghet og sikkerhet, Birk og veiledning.
 • Bidra til faglig utvikling.
 • Bidra til samkjørt praksisforståelse og et godt arbeidsmiljø.
 • Samarbeid med ulike instanser og ungdommenes familier og nettverk.
 • Delta på aktiviteter som fremmer ungdommenes trivsel og utvikling.
 • Være en kontinuerlig rollemodell for ungdom og ansatte på Geithus.
 

Hvem ser vi etter?

 • Du har evne til, og erfaring med å sette tydelige forventninger og grenser til ungdom i vår målgruppe.
 • Du er robust, og tåler å stå i krevende smerteuttrykk og kriser.
 • Du er en tydelig og varm voksen som er god på å skape og opprettholde samarbeidsrelasjoner med ungdom og kollegaer.
 • Du er lærevillig og tilegner deg ny kunnskap
 • Du bruker dine interesser aktivt i det miljøterapeutiske arbeidet, og din faglige kompetanse inn i personalgruppa.
 • Du byr på deg selv, og opptrer personlig profesjonelt i dine relasjoner til ungdom og kollegaer.
 • Personlig egnethet vektlegges

Hvilken bakgrunn har du?

 • Treårig relevant høyskoleutdanning på bachelornivå, 180 studiepoeng. 
 • Det er ønskelig med erfaring fra miljøterapeutisk arbeid med målgruppen, fortrinnsvis i barneverninstitusjon. Annen relevant erfaring vil også vurderes.
 • Det er en fordel med erfaring fra saksbehandling, herunder hva som er god dokumentasjon og bruk av fagsystemer. Opplæring vil bli gitt.
 • Førerkort klasse B
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper

Hva får du hos oss?

 • Trening i trygghet og sikkerhet
 • Faglig og personlig utvikling
 • Full opplæring i alle oppgaver
 • Stillingene er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1489 miljøterapeut i lønnsramme 15, alt. 5 -11, p.t. kr 396 900 – 507 600 (ltr 40 – 56) eller i kode 1534 spesialutdannet miljøterapeut i lønnsramme 18, alt. 5 – 11, p.t. kr 468 300 – 543 500 (ltr 51 – 60).  Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring. For tilsetting som spesialutdannet miljøterapeut kreves bachelor innen sosial eller helsefag og minimum 60 studiepoeng relevant videreutdanning. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Det betales turnustillegg som utgjør ca 100 000 i året i nåværende turnus. 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Opplysninger til deg som søker

 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er for tiden lagt til Geithus
 • Politiattest må fremlegges ved eventuell ansettelse, jf lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges med søknaden.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder Peder Aas, mob: 466 18 413

Avdelingsleder Pål Ferdinand Fredriksen, mob: 466 18 418

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.

Om Bufetat

Barne-, ungdoms- og familieetatens (Bufetat) hovedoppgave er å gi brukerne våre hjelp og støtte uansett hvor de bor i Norge. Bufetat har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, samlivstiltak, ekteskapssaker, adopsjon, rettferdsvederlag, tilskuddsforvaltning, ungdomsutveksling, ungdomsinformasjon og krisesentre. Bufetat er organisert i fem regioner, Bufetat Senter for administrasjon og utvikling og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som har hovedkontor i Oslo. Bufdir er underlagt Barne- og familiedepartementet

Bufetat region sør dekker Agder, Vestfold og Telemark, samt tidligere Buskerud fylke. Regionkontoret ligger i Tønsberg 

Buskerud, Vestfold og Telemark (BVT) behandling for ungdom har avdeling Geithus som behandler ungdom innenfor målgruppen; ungdom med alvorlig atferdsproblemer med lav risiko for utvikling av varige atferdsvansker.

Målsettingen er at de skal arbeide med egen endring og utvikling. Institusjonen jobber målrettet og helhetlig ut i fra ungdommens og nettverkets ressurser.

Vi setter relasjonens betydning i arbeidet høyt, da vi mener at trygge og troverdige relasjoner danner grunnlaget for positiv endring og utvikling hos ungdommene.

Relasjonen i seg selv kan være en viktig bedringsprosess, og regulering av atferd kan styres av relasjonen ungdommen har til miljøpersonalet.

Det overordnede målet for alle ungdommene er å oppnå varig og positiv atferdsendring. For å oppnå dette har vi stort fokus på relasjonens betydning, struktur, brukermedvirkning, målrettet behandling med vekt på sosial læringsteori, kognitiv atferdsterapi og ART. Aktivisering, involvering av familie og nettverk, skole- eller arbeidstilbud. Vi jobber helhetlig ved å inkludere nettverket til ungdommen.

God behandling vil også avhenge av tilgang til nødvendig helsehjelp som for eksempel av barne- og ungdomspsykiatrien, Alternativ til vold (ATV), PUT, BUP, habiliteringssenteret eller andre relevante behandlingstilbud. Vi vil tilstrebe god samhandling og felles forståelse av målsetting mellom institusjonen, nettverket og eventuelt annen behandlingsinstans.

Søknadsfrist

11. juli 2021

Kommune

Bamble Drangedal Fyresdal Færder Hjartdal Holmestrand Horten Kragerø Kviteseid Larvik Midt-Telemark Modum Nissedal Nome Notodden Porsgrunn Sandefjord Seljord Siljan Skien Tinn Tokke Tønsberg Vinje

Omfang

Heltid (5 stillinger)

Varighet

Vikariat/Midlertidig

Arbeidssted

Geithus

Miljøterapeuter – Bufetat – Jobbnorge ID 208214