Ledige stillinger

Vi ønsker deg velkommen som jobbsøker i Raarvihken tjïelte/Røyrvik kommune

Røyrvik oppvekstsenter består av barnehage, skole 1-10 kl, SFO og kulturskole. Det er 55 elever på skolen, 20 barn i barnehagen, og ca. 40 elever har kulturskoleplass.  Vi er ca. 17 medarbeidere i et godt og sosialt arbeidsfellesskap, preget av humør og samarbeid.

Her arbeider ansatte og elever med visjonen «Sammen på jakt etter magiske øyeblikk»

 • Faste lærerstillinger 180%
 • Vikariat lærerstilling 100%, fra 01.11.20 i et år, med mulighet for tidligere tiltredelse
 • Vikariat lærerstilling 40% som lærer med kompetanse i sør-samisk språk, skoleåret 2020/2021

Det kan være mulig å kombinere 40 % samisk lærerstilling i andre fag, slik at denne stillingen blir 100 %.

Det er ønskelig at søkere har:

 • Undervisningskompetanse i et eller flere av fagene: engelsk, norsk, matematikk, samfunnsfag og kroppsøving.
 • For vikariatet i 40 % kreves sør-samisk språkkompetanse.

Personlige egenskaper:

 • Vi søker medarbeidere som trives med å jobbe med barn og unge, har vilje til faglig utvikling og nytenkning, og har evne til samarbeid innenfor et arbeidsfellesskap.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt ved utvelgelse.

Lønns- og tilsettingsvilkår:

 • Ansettelse i henhold til gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale.
 • Tarifflønn
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Krav om politiattest ved tilsettelse.
 • Røyrvik kommune har tjenestebiler, men det forutsettes i tillegg noe bruk av egen bil i tjenesten.
 • Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig.

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jfr. arbeidsmiljøloven § 14.3/hovedtariffavtalen kap. 1 § 2.3.

Kunnskap i samisk språk, kultur og samfunnsliv vil bli vektlagt som en tilleggs kvalifikasjon når kandidatene ellers står likt.

Søknaden sendes:

Søknad om stillingen sende elektronisk via søknadsskjema nederst på denne siden.

Tiltredelse: snarest

Kontaktinformasjon:

Anna Lisa Persson, enhetsleder, tlf.: 901 06 177, Anna-Lisa Persson@Royrik.kommune.no

Geir Anton Staldvik, avdelingsleder, Geir.Staldvik@Royrvik.kommune.no

Mobil: 995 16 564, arbeid: 743 36 385.

Søknadsfrist: 15.06.20

Attester og vitnemål sendes ikke nå, men tas med til ev. jobbintervju. Søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker ber om unntak jfr. offentlighetsloven § 25.

Raarvihken byjjenimmiejarngesne maanagïerte, skuvle 1-10, SEÖ¨jïh kultuvreskuvle. Skuvlesne 55 angkenh, 20 angkenh maanagïertesne, jïh medtie 55 angkenh kultuvreskuvlesne. Mijjieh libie medtie 17 barkijh hijven jïh sosijaales barkoedåehkesne, mijjen hijven bïevsterh jïh ektiebarkoem utnebe.
Daebpene visjovnem utnebe. « Ektesne dejtie joekehth tsiehkide jaksedh»

 • Ihkuve lohkedæjjabarkoeh 180%
 • Vikaarijebarkoelohkedæjjine 100%, dan raejeste 01.11.20 jïh jaepiem åvtese. Maahta nuepie sjïdtedh aarebi aelkedh.
 • Vikaarijebarkoe lohkedæjjine 40%, mij åarjelsaemien maahtoem åtna, skuvlejaepiem 2020/2021

Daejnie barkojne lea nuepie 40% åarjelsaemien lohkedæjjabarkoem jïh jeatja aamhtesh aaj vaeltedh guktie 100 % barkoe sjædta.

Vaajtelibie ohtsijh utnieh:

 • Lohkehtimmiemaahtoem akte jallh jienebi aamhtesinie: englaantengïelesne, daaroengïelesne, matematihkesne, seabradahkeaamhtesne jïh svïhtjemeaamhtesne.
 • Vikaarijebarkosne tjoerh åarjelsaemienmaahtoem utnedh.

Maahtoeh:

 • Mijjieh barkijh ohtsebe mah utnieh hijven maana- jïh noerigujmie barkedh. Eadtjohkes aamhtesidie evtiedidh jih jeatjhlaakan ussjedidh, jïh maehtieh jeatjebigujmie barkedh.
 • Mijjieh sïjhtebe vuartasjidh mejtie utnebe datne sjiehteles daan barkose.

Baalhka- jïh barkoevåarome:

 • Baalhkah latjkoen, njoelkedassi jïh tariffelatjkoen mietie.
 • Joekoen hijven pensjovne- jïh tjirkemeöörnegh
 • Raarvihke tjïelten barkoebïjlh, menh muvhth aejkien daerpies jïjtjen bïjlem utnedh.
 • Tjoerh lientsievïhtesjimmiem vuesiehtidh åvtelen aalkah.
 • Tjïelte maahta viehkeihtidh gåetieluhpiem gaavnedh.

Daate organisasjovne sæjhta barre iktesth jorkesovvedh. Dan gaavhtan lea vihkeles dïhte barkije maahta jeatja barkoelaavenjassh dåastodh jïh jeatjah baaltebarkijh jïh organisatorihkeles sijjieh åadtjodh.

Sjisjnelh ohtsijh åvtelen vaaltasuvvieh. Vuartesjh arbeidsmiljøloven § 14.3/hovedtariffavtalen kap. 1 § 2.3.

Maahtoe åarjelsaemien gielesne jïh kultuvresne lea lissiemaahtoe, jïh sïjhtebe dejtie barkoem faaledh jis syökijh seammalaaketje maahtoem utnieh.

Seedth barkoeohtsemem:

Elektronihkeles ohtsemem Raarvihken tjïelten hïejmebielesne gaavh.
www.royrvik.kommune.no

Aalkoe: dallegh

Sïjhth vielie bïevnesh barkoen bïjre utnedh, bïeljelh dle:
Anna Lisa Persson, ektievoeteåvtehke, tlf.: 901 06 177, Anna-Lisa Persson@Royrik.kommune.no
Geir Anton Staldvik, goevtesen åvtehke, Geir.Staldvik@Royrvik.kommune.no
Mobijle: 995 16 564, barkoe: 743 36 385.

Ohtsememierie: 15.06.20

Aellieh vihtesjimmide daelie seedth, menh dijph meatan jis barkoegoeredallese båatah. Syökemelæstoe maahta byjjes sjïdtedh jalhts syökije vaajtele tjeakoes dam utnedh. Vuartesjh off.laake §25.

Røyrvik Omsorgssenter er et lite og trivelig sykehjem med 17 institusjonsplasser, i tillegg til dette har vi 9 omsorgsboliger og hjemmetjeneste som vi yter våre tjenester til.
Vi har et stort fokus på samarbeid, kompetanse og gode holdninger i arbeidsstokken.

Stillingens arbeidsområde:

 • Du har det sykepleiefaglige ansvaret for oppfølging av brukeren i sykehjemmet og hjemmesykepleie. Herunder dokumentasjon, kartlegging, vurdering, igangsetting av sykepleiefaglige tiltak, pleie og omsorg, praktisk bistand og koordinering av tjenester.Tverrfaglig samarbeid, oppfølging av PLO meldinger mellom hjemmesykepleie og spesialhelsetjeneste
 • Du vil også bli en del av kommunens styrkede akutt medisinske beredskap.
 • Du vil få opplæring i AMLS (Advanced Medical Life Support) og PHTLS (Prehospital Trauma Life Support).

Vi søker etter personer som er:

 • Utdannet sykepleier/vernepleier med norsk autorisasjon
 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Løsningsorientert og evne til å motivere og skape trivsel blant medarbeidere
 • Kreativitet med tanke på å samordne aktiviteter i en velfungerende og brukervennlig avdeling, samtidig utvikle et godt faglig arbeidsmiljø
 • Kunnskap i samisk språk, kultur og samfunnsliv vil bli vektlagt som en tilleggs kvalifikasjon når kandidatene ellers står likt.

Lønns- og tilsettingsvilkår:

 • Tarifflønn
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

Søknaden sendes:

Søknad om stillingen må sende elektronisk via knappen nederst på denne siden

Tiltredelse: Etter avtale

Kontakter:

Nina Øie Devik, avdelingsleder 74 33 63 53 – epost Nina.Devik@Royrvik.kommune.no
Kjetil Sellæg, avdelingssykepleier 74 33 63 54 e-post Kjetil.Selleg@Royrvik.kommune.no

Søknadsfrist: 15.06.20

Attester og vitnemål sendes ikke nå, men tas med til evt. jobbintervju. Søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker ber om unntak jfr. offentlighetsloven § 25.

Raarvihken Håksoejarnge lea onne tryjjes skïemtjehïejme, 17 sijjine. Lissine 9 håksoegåetieh/sijjieh jïh maehtebe hïejmeviehkiem faaledh.
Vyöjhkesadteme, maahtoeh jïh tryjjes-voete lea fokusine mijjen dåehkesne.

Daennie barkosne edtjh:

 • Datne skïemtjesåjhtere- dïedtem åtnah åtnojste skïemtjehïejmesne jïh hïejmeviehkesne. Dellie lea aaj dokumentasjovne, goerehtalleme, vierhtiedimmie, skïemtjesåjhtere faageles råajvarimmiej gujmie aelkedh, sujhteme jïh håksoe, praktihkeles viehkie faaleldahkijste.
  Ektiedimmiebarkoe goevtesi gaskem, PLO- bïevnesidie gïehtjedidh hïejmeskiemtjieviehkien jïh sjïerehealsoefaaleldahken gaskem
 • Datne leah aaj tjïelten akuhte daalhkesh dåehkesne.
 • Datne edtjh ööhpehtimmiem AMLS: sne åadtjodh (Advanced Medical Life Support) jïh PHTLS:sne (Prehospital Trauma Life Support).

Mijjieh ohtsebe almetjh mah:

 • Skïemtjesåjhtereööhpehtimmiem åtna.
 • Hijven njaalmeldh jïh tjaaleldh gïelem åtna
 • Maahta jïjtje ussjedidh guktie barkojde darjodh jïh maahta mubpide skreejredh jïh tryjjes mubpiej gujmie
 • Måjhtajidh darjomesh goevtesisnie öörnedh, jïh seamma aejkien hijven faageles barkoebyjresem evtiedidh.
 • Maahtoe åarjelsaemien gïelesne jïh kultuvresne lea lissiemaahtoe, jïh sïjhtebe dejtie barkoem faaledh jis syökijh seammalaaketje maahtoem utnieh.

Baalhka jïh barkoevåarome:

 • Tariff-baalhka
 • Joekoen hijven pensjovne- jïh tjirkemeöörnegh.

Seedth ohtsemem diekie:

Elektronihkeles ohtsemem Raarvihken tjïelten hïejmebielesne gaavnh. www.royrvik.kommune.no

Aalkoe: Latjkien dan bïjre

Bïeljelh:

Nina Øie Devik, avdelingsleder 74 33 63 53 – epost Nina.Devik@Royrvik.kommune.no
Kjetil Sellæg, avdelingssykepleier 74336354 e-post Kjetil.Selleg@Royrvik.kommune.no

Ohtsememierie: 15.06.20

Røyrvik Omsorgssenter er et lite og trivelig sykehjem med 17 institusjonsplasser, i tillegg til dette har vi 9 omsorgsboliger og hjemmetjeneste som vi yter våre tjenester til.
Vi har et stort fokus på samarbeid, kompetanse og gode holdninger i arbeidsstokken.

Stillingens arbeidsområde:

 • Du har det sykepleiefaglige ansvaret for oppfølging av brukeren i sykehjemmet og hjemmesykepleie. Herunder dokumentasjon, kartlegging, vurdering, igangsetting av sykepleiefaglige tiltak, pleie og omsorg, praktisk bistand og koordinering av tjenester. Tverrfaglig samarbeid, oppfølging av PLO meldinger mellom hjemmesykepleie og spesialhelsetjeneste
 • Du vil også bli en del av kommunens styrkede akutt medisinske beredskap.
 • Du vil få opplæring i AMLS (Advanced Medical Life Support) og PHTLS (Prehospital Trauma Life Support).

Vi søker etter personer som er:

 • Utdannet sykepleier/vernepleier med norsk autorisasjon
 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Løsningsorientert og evne til å motivere og skape trivsel blant medarbeidere
 • Kreativitet med tanke på å samordne aktiviteter i en velfungerende og brukervennlig avdeling, samtidig utvikle et godt faglig arbeidsmiljø
 • Kunnskap i samisk språk, kultur og samfunnsliv vil bli vektlagt som en tilleggs kvalifikasjon når kandidatene ellers står likt.

Lønns- og tilsettingsvilkår:

 • Tarifflønn
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

Søknaden sendes:

Søknad om stillingen må sende elektronisk via Røyrvik kommunes hjemmeside
www.royrvik.kommune.no

Tiltredelse: Etter avtale

Kontakter:
Nina Øie Devik, avdelingsleder 74 33 63 53 – epost Nina.Devik@Royrvik.kommune.no
Kjetil Sellæg, avdelingssykepleier 74336354 e-post Kjetil.Selleg@Royrvik.kommune.no


Søknadsfrist: 15.06.20

Attester og vitnemål sendes ikke nå, men tas med til evt. jobbintervju. Søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker ber om unntak jfr. offentlighetsloven § 25.

Raarvihken Håksoejarnge lea onne tryjjes skïemtjehïejme, 17 sijjine. Lissine 9 håksoegåetieh/sijjieh jïh maehtebe hïejmeviehkiem faaledh.
Vyöjhkesadteme, maahtoeh jïh tryjjes-voete lea fokusine mijjen dåehkesne.

Daennie barkosne edtjh:

 • Datne skïemtjesåjhtere- dïedtem åtnah åtnojste skïemtjehïejmesne jïh hïejmeviehkesne. Dellie lea aaj dokumentasjovne, goerehtalleme, vierhtiedimmie, skïemtjesåjhtere faageles råajvarimmiej gujmie aelkedh, sujhteme jïh håksoe, praktihkeles viehkie faaleldahkijste.
 • Ektiedimmiebarkoe goevtesi gaskem, PLO- bïevnesidie gïehtjedidh hïejmeskïemtjeviehkien jïh sjïerehealsoefaaleldahken gaskem
 • Datne leah aaj tjïelten akuhte daalhkesh dåehkesne.
 • Datne edtjh ööhpehtimmiem AMLS: sne åadtjodh (Advanced Medical Life Support) jïh PHTLS:sne (Prehospital Trauma Life Support).

Mijjieh ohtsebe almetjh mah:

 • Skïemtjesåjhtereööhpehtimmiem åtna.
 • Hijven njaalmeldh jïh tjaaleldh gïelem åtna
 • Maahta jïjtje ussjedidh guktie barkojde darjodh jïh maahta mubpide skreejredh jïh tryjjes muebpiej gujmie
 • Måjhtajidh darjomesh goevtesisnie öörnedh, jïh seamma aejkien hijven faageles barkoebyjresem evtiedidh.

Maahtoe åarjelsaemien gïelesne jïh kultuvresne lea lissiemaahtoe, jïh sïjhtebe dejtie barkoem faaledh jis syökijh seammalaaketje maahtoem utnieh.

Baalhka jïh barkoevåarome:

 • Tariff-baalhka
 • Joekoen hijven pensjovne- jïh tjirkemeöörnegh.

Seedth ohtsemem diekie:

Elektronihkeles ohtsemem Raarvihken tjïelten hïejmebielesne gaavnh. www.Royrvik.kommune.no www.royrvik.kommune.no

Lalkoe: Latjkien dan bïjre

Bïeljelh

Nina Øie Devik, goevtesen åvtehke 74 33 63 53 – e-påaste Nina.Devik@royrvik.kommune.no
Kjetil Sellæg, goevtesen skïemtjesåjhtere 74336354 e-påaste kjetil.selleg@royrvik.kommune.no

Ohtsememierie: 15.06.20

Røyrvik kommune