Rådgiver innen planlegging

Har du engasjement for samfunns- og arealutvikling? Vil du ta ansvar for fylkeskommunens planstrategi?

Nordland fylkeskommune har nå ledig 100% fast stilling som rådgiver innen planlegging.

I stillingen får du ansvar for å følge opp vedtatt planstrategi (2021) og delta i utformingen av den neste planstrategien. Du får også oppgaver i utarbeidelse av ny regional plan for arealforvaltning og ansvar for veiledning i utforming av regionale planer i andre avdelinger. Du vil også jobbe med saksbehandling innenfor samfunns- og arealplanlegging, som innebærer å samordne og skriveuttalelser til plansaker. I tillegg er det en sentral oppgave å veilede kommunene i deres samfunns- og arealplanlegging. Dette innebærer gjerne direkte kontakt med enkeltkommuner, planlegge og gjennomføre fagsamlinger, webinarer og informasjonstiltak på nettsider. 

I rollen som planlegger er det viktig å kunne vurdere ulike hensyn, og finne fram til løsninger på tvers av fag og ulike ambisjoner. I det regionale planarbeidet konkretiserer vi hvordan Nordlands framtid skal se ut, og FNs bærekraftsmål er sentralt i arbeidet. I planarbeidet forvaltes bl.a. plan- og bygningsloven, forvaltningsloven, naturmangfoldsloven, energi- og vassdragslovgivningen og vannforskriften. Som planlegger inngår du i plangruppa som jobber tett sammen. 
Stillingen inngår i faggruppa plan, klima og naturressurser, som er del av seksjon plan og ressursutvikling, i avdeling for samfunnsutvikling. Arbeidsoppgavene til faggruppen består hovedsakelig av utviklingsarbeid og saksbehandling innen samfunns- og arealplanlegging og forvaltning, klima- og miljøpolitikk, energi- og ressursforvaltning, og analyse, statistikk og kart.

Stillingens ansvars- og fagområde: 

 • Ansvar for å følge opp regional planstrategi og delta i utarbeidelse av den neste planstrategien.
 • Bidra i arbeidet med regional plan for arealforvaltning og evt. andre regionale planer, samt veiledning i utarbeidelse av regionale planer.
 • Utarbeide innspill til kommunale planer og dispensasjoner innen plan- og bygningsloven og ivareta regionale interesser i planene.
 • Veiledning av kommunene i plan- og bygningsloven.
 • Jobbe tverrfaglig og delta i utviklingsarbeid.
 • Delta i nettverksarbeid lokalt, regionalt og nasjonalt.
 • Utvikling av fylkeskommunenes nettsider og annet informasjonsarbeid.

 

Utdanning og erfaring:  

 • Høyere utdanning på masternivå eller tilsvarende innenfor fag som samfunnsplanlegging, arealplanlegging, arkitektur, landskapsarkitektur, juridiske fag, samfunnsgeografi, geografi eller andre relevante humanistiske, samfunnsvitenskapelig eller økonomiske fag.
 • Det er ønskelig med kompetanse om nærings-, samfunnsliv og/eller natur og miljø i Nordland.
 • Du er fortrolig med bruk av digitale verktøy, som innebærer god evne til å sette seg inn i, anvende og se muligheter i bruk av digitale løsninger.
 • Relevant yrkeserfaring vil telle positivt. Kjennskap til samfunns- og arealplanlegging og plan- og bygningsloven er en fordel.
 • Erfaring med utrednings- og/eller prosjektarbeid.

 

Personlige egenskaper: 

 • Du har et blikk for helhet, og ser fagområder i sammenheng. Du har analytiske evner og liker å finne løsninger i spennet mellom ulike interesser og ambisjoner.
 • Du brenner for samfunnsutvikling og vil være med å skape attraktive lokalsamfunn.
 • Du har god skriftlig og muntlig formidlingsevne, liker å holde presentasjoner og har et klart språk.
 • Du tar ansvar for oppgaver og får dem gjennomført innenfor avtalte frister med god kvalitet.
 • Du tar initiativ og er åpen for nye måter å løse oppgaver på.
 • Du håndterer en hverdag med endringer og synes det er spennende med et tett samarbeid med politisk ledelse.
 • Du ønsker å bidra i et faglig og sosialt fellesskap.
 • Du er en relasjons- og nettverksbygger.

 

Arbeidssted:

 • Arbeidssted er Bodø og noe reisevirksomhet må påregnes.

 

Sentrale nettsider og dokumenter: 

 

Som ansatt hos oss får du: 

 • Utfordrende oppgaver i et utviklende arbeidsmiljø 
 • En raus organisasjonskultur hvor vi vil hverandre vel, ser hverandre og bidrar til fellesskapet 
 • Lønn- og arbeidsvilkår etter avtale  
 • Offentlig pensjonsordning og gode forsikringsvilkår 

 

Søk stillingen:

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. CV fylles inn i søknadsskjemaet, i stedet for å legge den som vedlegg. Vitnemål og attester medbringes til eventuelt intervju. 

Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i søknaden. 

Vi ønsker deg velkommen som søker! 

Søknadsfrist

06.06.2022

Avdeling

Samfunnsutvikling

Kategori

Rådgiver innen planlegging

Hjemmeside

https://nfk.no

Kontakt
Silje Charlotta Wästlund 
47834942
Følg oss

Nordland fylkeskommunes kjerneoppgaver omfatter ansvar for videregående opplæring, nordland fagskole, kultur, folkehelse, tannhelsetjenester, transporttilbud og næringsutvikling. Målet er å være en regional utviklingsaktør på alle områder.

Nordland fylkeskommune har parlamentarisk styringsform. Fylkestinget er vårt øverste organ, mens fylkesrådet har det daglige ansvar for gjennomføring av politikken. Fylkesrådet er også leder av den fylkeskommunale administrasjonen.

Se våre nettsider

Rådgiver innen planlegging- Nordland Fylkeskommune